X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 29 دی‌ماه سال 1389
تجهیز کتا بخانه های مدارس

بااحترام، به استناد مصوبات جلسه مورخه 19/8/89 هیات وزیران در استان قزوین مندرج در نامه شماره 24084/140 مورخه 16/9/89 وزارت متبوع ، مقررگردید قریب به 200 کتا بخانه آموز شگاهی در قالب  پروژه تجهیز کتا بخانه آموزشگاهی در مدارس راهنمایی و متوسطه ،ایجاد شود مقتضی است با تشکیل شورای پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه ودعوت از افراد صاحب نظر وکارشناس در حوزه ساخت وساز ،تکمیل  و تجهیز کتا بخانه های آموزشگاهی، نسبت به جمع آوری اطلاعات دقیق و به روز از مدارس با توجه به سهمیه های اعلام شده مطابق  فرم های  پیوستی اقدام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 25/11/89  در قالب CD  به کار شناسی فرهنگی و هنری  اداره کل ارسال نمایید.

تاکید می شود افراد صاحب نظر وخبره با حضور در مدارس و براساس موارد ذیل کلیه ضوابط و شرایط و امکانات  تجهیز کتا بخانه مدارس را دقیقا رصد نموده وسپس اقدام به انتخاب و معرفی مدارس واجد شرایط به ترتیب اولویت نمایید.

 ضوابط وشرایط لازم برای تجهیز کتابخانه

1-   مدرسه فاقد  کتا بخانه  استاندارد باشد

2-  اولویت با مدارس نوساز می باشد

3- ساختمان اصلی مدرسه فرسوده  یا تخریبی نباشد

4- آمار دانش آموزان هرشیفت  حد اقل 80   الی 120نفر به بالا باشد

5-  مدارس دو شیفت که تعداد دانش آموزان آنها بالای 175نفر باشد در اولویت باشد

6-  در مکانهایی (به وبژه در روستاها) که چند مدرسه دیوار به دیوار هستند با رعایت بندهای قبلی در اولویت قرار گیرد.

7- مدرسه فضای کافی (اتاق یا سالن مناسب در شأن کتا بخانه)حد اقل مسا حت به میزان 50 متر مربع به  بالا داشته باشد.

8- اولویت بندی مدارس از نظر جنسیت بر عهده مناطق است وپیشنهاد می شود مدارس را هنمایی و متوسطه شبا نه روزی،، نمونه دولتی در اولویت باشند  

9-  اولویت با مدارسی می باشد که آمار دانش آموزان بیشتری دارند

10- تجهیزات کتا بخانه استاندارد عبارت است از( سیستم گرما یشی ،سیستم سر مایشی، رنگ آمیزی و زیبا سازی فضای داخلی، پرده ، سیستم رو شنایی ،قفسه یک طر فه بلند  با توجه به مسا حت پیش بینی شده،قفسه دو طرفه بلند با توجه به فضا، برگه دان، میز مطالعه چند نفره، میز مطالعه انفرادی ، صندلی مطالعه،قفسه نمایش مجلات، جای روز نامه، قفسه  یا کمد جای  CD  ، میز کتا بداری، صندلی کتا بیار، میز امانت کتاب، پیش خوان جدا سازی قرائت خانه با مخزن،میز کامپیوتر، صندلی برای میز کا مپیوتر، سیتم رایانه کامل با متعلقات، نرم افزار کتا بخانه ، کتا بگیر ( فرازه) ، قفسه مخصوص نشریات ، نردبان کتا بخانه، فایل با یگانی، کتاب متنا سب با مقطع تحصیلی  و....

با سمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

 معاونت پرورشی وتربیت بدنی

جدول سهمیه بندی تجهیز  کتا بخانه های آموزشگاهی  مدارس راهنمایی ومتوسطه نواحی ومناطق

 در پروژه 1389 الی 1392

ردیف

ناحیه/ منطقه

 کل سهمیه

تجهیز

توضیحات

1

آبیک

20

2

آوج

10

3

اسفرورین

7

4

البرز

27

5

الموت شرقی

2

6

 الموت غربی

4

7

بویین زهرا

22

8

تاکستان

22

9

خرمدشت

6

10

شال

6

11

ضیاء آباد

7

12

طارم سفلی

5

13

قزوین 1

40

14

قزوین 2

22

15

جمع

200

با سمه تعالی اسامی و مشخصات مدارس راهنمایی و متوسطه جهت تکمیل و تجهیز کتابخانه آموزشگاهی مناطق و مدارس استان قزوین مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان /ناحیه/منطقه دو قزوین ردیفنام آموزشگاهدوره تحصیلینوع آموزشگاه تعداد دانش آموزتعداد کلاس وضعیت فعلی کتابخانهمتراز فعلی کتابخانه متراژ قرائت خانه به متر مربعتعداد جلد کتاب فضای پیش بینی برای کتابخانه وضعیت پیشنهادی برآورد اعتبار مورد نیاز به ریال تلفن و آدرس مدرسه و نام مدیر راهنماییمتوسطه عادیشبانه روزی شاهد نمونه دولتی مستقلغیرمستقلطبقهمتراژ به متر مربعتجهیزتکمیلاحداث دخترپسردخترپسر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 جمع کل 000000000000000000000 تذکر : ابتدا مدارس راهنمایی به ترتیب اولویت ودر ادامه مدارس متوسطه به ترتیب اولویت نوشته شود ×مدارس شبانه روزی ،شاهد ،نمونه دولتی دارای اولویت اول میباشند ×مدارس دارای آمار بالا دارای اولویت هستند مدارسی انتخاب شوند که دارای فضا برای کتابخانه حد اقل 100 متر در طبقه اول باشند . نام و نام خانوادگی تکمیل کننده : امضاء مهر و امضاء رئیس منطقه


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213982