X
تبلیغات
زولا
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
پنج‌شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1391
رهنمود اعزام

رهنمود اعزام دانش آموزان به مرحله استانی سی امین دوره مسا بقات فرهنگی وهنری پرسش مهر12

رهنمود اعزام دانش آموزان به مرحله استانی سی امین دوره مسا بقات فرهنگی وهنری پرسش مهر12

سلام علیکم

     بااحترام، وآرزوی سلامتی وتوفیق روز افزون، ضمن تبریک فرارسیدن سال جدیدوتشکراز زحمات همکاران گرامی دراجرای مرحله اول ودوم سی امین دوره مسا بقات فرهنگی هنری پرسش مهر12 سال تحصیلی 91-90 ( یاد واره جهاد اقتصادی) پیرو برگزاری جلسه هماهنگی مورخ 22/12/90 کارشناس مسئولان وکارشناسان محترم فرهنگی وهنری مناطق ونواحی استان ، مقتضی است مقررفرمایید باتوجه به موارد ذیل مطابق قوانین ومقررات نسبت به تمهید مقدمات واعزام دانش آموزان جهت شرکت در مرحله استانی مسا بقات اقدام نمایند.

1- مسا بقات حضوری شامل رشته های : سرود،نمایش صحنه ای وعروسکی(دوره راهنمایی ومتوسطه بجز عروسکی راهنمایی پسران ) از روز شنبه مورخ 31/1/91 لغایت 10/2/91 با توجه به زمانبندی مندرج در جدول پیوست بر گزار خواهد شد. سایر مسابقات در بخش دانش آموزی وکلیه مسا بقات پرسش مهرفرهنگیان به صورت غیرحضوری برگزارمی شود.

2- محل برگزاری مسا بقات : قزوین میدان عدل-خیابان عدل-کوچه یاسمن سالن فرهنگی تربیتی کوثر . ساعت شروع اجراء گروه ها روز های پنجشنبه وجمعه از ساعت 8 صبح وسایر روز ها از ساعت 13 بعد از ظهر می باشد.

3-  عدم شرکت در مرحله حضوری به منزله انصراف از مسابقات تلقی شده وگروه از دورمسابقات حذف خواهد شد.

4- درصورت انصراف احتمالی درهریک از رشته های حضوری،لازم است حداقل یک هفته قبل ازاجرا مراتب به صورت کتبی وباذکردلایل عدم حضور به کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل اعلام شود.

5- لازم است ترتیبی اتخاذشودتاکلیه نفرات وگروه ها رأس ساعت مقرر وزمان پیش بینی شده( طبق هماهنگی بعمل آمده در جلسه مورخ 22/12/90) درمحل اجرای مسابقات حضوریافته وتاپایان زمان مسابقه درسالن حضور داشته باشند.مسئولیت اجرای این امر وکنترل ورود وخروج دانش آموزان ازمحل جشنواره به عهده سرپرست محترم گروه اعزامی« کارشناس مسئول یاکارشناس فر هنگی وهنری منطقه» ومربیان همراه می باشد.  

6- همراه داشتن کلیه وسایل موردنیاز جهت اجرای سرود ونمایش توسط گروه ها الزامی است .

7- گروه های سرود،الزاماً بایددوسرود اجراء نمایند(دوره متوسطه یک سرود از نوار های آوای مدرسه ویک سرود دیگر می تواند آزادباشد) درضمن هرگونه نوازندگی دراجرای سرودها ممنوع بوده بایدآهنگ برروی نوار یاCD ضبط وتوسط دستگاه پخش شود.

8- حضورفردیا افراد بزرگسال ویا غیر دانش آموز یا مربی فنی مرد همراه گروه های دختران ومربی فنی زن همراه گروه های پسران تخلف محسوب شده وموجب حذف گروه وتذکر کتبی به منطقه خواهد بود . 

9- انتظاردارد دانش آموزان قبل از حضور در مر حله استانی در کلاس های آموزشی وتوجیهی شرکت نموده وضمن ارتقاء سطح آگاهی دررشته مربوطه،نسبت به قوانین ومقررات حضور(مطابق رهنمود اعزام کتاب های نقش مهر وپیام مهر)دراین مرحله کاملاً توجیه گردند.عملکردمناسب دانش آموزان در جریان بر گزاری ، نشانگر اهتمام مسئولان مناطق به این موضوع می باشد .

10- لازم است ضمن تشکیل ستاد مسابقات درمنطقه، نسبت به تمهیدمقدمات جهت آماده سازی واعزام دانش آموزان به همراه سرپرست ومربی،وسیله نقلیه مناسب ومطمئن وبا اخذ رضایت کتبی وحضوری( مطابق فرم پیوست ) از اولیاء دانش آموزان و رعایت سایر موارد اردویی مطابق آخرین رهنمود دستور العمل اجرایی اردو ها وبازدید وزات آموزش وپرورش به شماره28/220/140 مورخ18/8/89  اقدام گردد .

11- سرپرستی دانش آموزان اعزامی به عهده کارشناس مسئول یا کار شناس فر هنگی وهنری منطقه می باشد.مواکداً توصیه می شود از انتخاب افراد ناآشنا به برنامه های گروهی ومسا بقات وجشنواره ها خود داری گردد. ضمناً همراه هرگروه حداکثر 2نفر(مربی فنی ، مدیر یا معاون یا مربی پرورشی- بعنوان مربی همراه ) پذیرش می گردد که لازم است مربیان وسرپرستان تا انتهای برنامه وبرگشت دانش آموزان آنان را همراهی نموده وهر گونه مسئولیتی بعهده سرپرست گروه اعزامی ومربیان همراه می باشد. لازم است نسبت به صدور برگ ماموریت اداری برای همکاران فرهنگی که به همراه گروه ها اعزام می شوند اقدام گردد.

12-  یاد آور می گردد دانش آموزان از آوردن هر گونه وسایل تزئینی وگران قیمت وغیر ضروری خود داری نمایند،همچنین رعایت و ضع ظاهری و پوشش آنان بر اساس شئو نات اسلامی و لباس مدرسه مورد تا کید والزامی است .

13- پذیرش دانش آموزان فقط بصورت گروهی وبه همراه سرپرست گروه اعزامی ومربیان همراه صورت می گیرد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا دانش آموزان دریک مکان جمع شده وبصورت گروهی اعزام شوند. پذیرش بصورت انفرادی به هیچ عنوان صورت نمی گیرد.

14- آثار دستی وتجسمی دانش آموزان ونیز آثار تجسمی فر هنگیان(مطابق آخرین جدول نمایه مسابقات) روز دوشنبه وسه شنبه مورخ21 و22 فروردین ماه در قزوین چهار راه نادری ابتدای خیابان عبید زاکانی دبستان ایران ( ساختمان سابق اداره آموزش وپرورش ناحیه یک قزوین ) به همراه فرم تحویل آثار از مناطق تحویل گرفته می شود وپس ازانجام مراحل داوری،آثار غیر منتخب فر هنگیان ودانش آموزان متوسطه ونیز کلیه آثار دوره راهنمایی در پایان مسا بقات با هماهنگی قبلی در همان مکان عودت داده می شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن آثار ارائه شده در زمان حمل ونقل،توصیه می شود آثار بدون قاب ارسال وفرم شناسنامه اثردرپشت آن نصب گردد.درضمن نیازی به الصاق فرم مشخصات انفرادی نمی باشد.  همچنین در بخش تجسمی،بهتر است که آثار ارائه شده بر روی مقوای مناسب وبا گرم بالا خلق شده واز کاغذ های نازک با گرم پایین حتی المقدور استفاده نشود. آثاری که به صورت اسکیس(تمرین)یا به صورت ناقص ارائه شده باشد،در بخش داوری شرکت داده نخواهد شد.

 

کارشناسی فرهنگی وهنری

معاونت پرورشی وفرهنگی

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

22/12/90

                                                                                                                                                             

جدول اجرایی مرحله استانی سی امین دوره  مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر12دانش آموزان استان قزوین

(مرحله حضوری رشته های هنری سال تحصیلی  91-90)

ردیف

روز

تاریخ

رشته

دوره

جنسیت

مناطق ونواحی شرکت کننده در مسا بقه

تعداد شرکت کننده

ساعت شروع مسا بقات

1

پنجشنبه

31/1/91

سرود

راهنمایی ومتوسطه

دختران

همه مناطق

28 گروه

273 دانش اموز راهنمایی- 270 متوسطه-14 سرپرست56مربی- 28 راننده- جمع 641 نفر

از ساعت 8 صبح

(نواحی 1 و2 والبرز بعد از ظهر)

2

جمعه

1/2/91

 نمایش صحنه ای وعروسکی

راهنمایی

دختر

15 گروه

آبیک،آوج،اسفرورین، بویین زهرا،تاکستان،خرمدشت، شال ، ضیاء آباد

124 دانش آموز، 8سرپرست، 30 مربی ، 10 راننده جمع 174

از ساعت 8 صبح

3

شنبه

2/2/91

 نمایش صحنه ای وعروسکی

راهنمایی

دختر

6 گروه

ناحیه یک ، ناحیه دو ، البرز ،

61 دانش آموز ، 3 سرپرست،12 مربی ،6راننده جمع 82

از ساعت 13 بعد از ظهر

4

یکشنبه

3/2/91

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

دختر

7 گروه

آوج ، آبیک ، اسفرورین ، البرز

78  دانش آموز، 4 سرپرست ، 14 مربی ، 6 راننده ، جمع 102

از ساعت 13 بعد از ظهر

5

دوشنبه

4/2/91

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

دختر

7 گروه

بویین زهرا،خرمدشت، تاکستان، ناحیه دو

61 دانش آموز ، 4 سرپرست ، 14 مربی ، 5 راننده ، جمع 84

از ساعت 13 بعد از ظهر

6

سه شنبه

5/2/91

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

دختر

7 گروه

طارم،شال ، ضیاء آباد ، ناحیه یک

62 دانش آموز ، 7 سرپرست، 14 مربی ، 4 راننده، جمع 87 نفر

از ساعت 13 بعد از ظهر

--

چهار شنبه

6/2/91

تعطیل

----

----

7

پنجشنبه

7/2/91

سرود

راهنمایی ومتوسطه

پسران

همه مناطق

25 گروه

469 دانش آموز-13 سرپرست-50 مربی-25 راننده-

از ساعت 8 صبح

8

جمعه

8/2/91

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

پسران

همه مناطق

14 گروه

123 دانش آموز ،11 سرپرست- 28 مربی- 13 راننده

175 نفر

از ساعت 8 صبح

9

شنبه

9/2/91

نمایش صحنه ای

راهنمایی

پسران

8 گروه

آبیک- اسفرورین بویین زهرا-تاکستان-خرمدشت-الموت غربی-شال-ضیاء آباد

81 دانش آموز،8سرپرست،16 مربی ،8 راننده ، جمع 113

از ساعت 13 بعد از ظهر

10

یکشنبه

10/2/91

نمایش صحنه ای

راهنمایی

پسران

3 گروه

البرز-ناحیه یک ناحیه دو

30 دانش آموز ، 3سرپرست ، 6 مربی ، 3راننده ، جمع 42

از ساعت 13 بعد از ظهر

کارشناسی فرهنگی وهنری

                                                                                                                                               22/12/90

باسمه تعالـی

فرم مشخصات و رضایت نامه  دانش آموز شرکت کننده درمرحله استانی سی امین دوره مسابقات فرهنگی وهنری پرسش مهر12

             نام و نام خانوادگی ....................  پایه ....................  دبیر ستان  ................................

             تاریخ تولد ……           شماره شناسنامه ………  کد ملی  .................        نام پدر………… 

             شماره تلفن همراه دانش آموز .................................                 تلفن همراه ولی دانش آموز.................. 

           آدرس دقیق منزل و تلفن ………………………………………………………………

            آدرس و تلفن آموزشگاه …………………………………………………………………

به : اداره آموزش وپرورش   .......................

با سلام و احترام

            اینجانب ………………………… ولی دانش آموز ............            از منطقه ..................................                          دبیر ستان/ مدرسه راهنمایی ...... ..........  رضایت کامل خود را مبنی بر شرکت فرزندم در مرحله استانی مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر 12  که در روز ................ مورخ ..............  در  شهر قزوین   به مدت 1  روز برگزار می گردد اعلام می دارم.

ضمناً چنانچه تغییراتی در برنامه لازم شود سرپرست اردو اتخاذ تصمیم نماید.

                                                                 نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز

                                                                           امضاء، اثر انگشت

                                                                                    تاریخ

خواهشمند است چنانچه فرزندتان به بیماری خاصی مبتلاست وباید داروی خاصی را مصرف نماید و یا نکته ای در مورد ایشان مد نظر است که در طول اردو سرپرست ومربیان باید درجریان باشند مرقوم فرمائید.

1-

2-

تا کید می گردد اخذ رضایت نامه به صورت حضوری از پدر یا مادر دانش آموز با اثر انگشت ، امضاءوتاریخ صورت گیرد.

لازم به یادآوری است :

1- حرکت روز .........   مورخ .......  راس ساعت    .......    از محل .............  وبازگشت  عصر  روز  ............ مورخ .........     از قزوین   خواهد بود.

2- از به همراه داشتن اشیاء قیمتی غیر ضروری خودداری نمایید.

3- وسایل شخصی (دفترچه بیمه حوله ، ملحفه و...) همراه داشته باشید.

4- رعایت شئونات اسلامی وپوشش رسمی آموزشگاه الزامی می باشد.

5- چنانچه فرزند شما به بیماری خاصی مبتلاست ویا داروی خاصی مصرف می کند حتما مرقوم فرمایید.

یاد آوری مهم : مسئولین  اعزام تنها در قبال آنچه شما قید می فرمایید مسئولیت دارند


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214081