فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391
نتایج مسا بقات هنری دانش آموزان شماره 1

نتایج مرحله استانی سی امین دوره مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر 12 دانش آموزان شرکت کننده در رشته های نما یشنامه نویسی ، ساخت فیلم کوتاه ، هنرهای دستی ، هنر های تجسمی ، سرود وآهنگ های انقلابی ، نمایش صحنه ای و نمایش عروسکی 

(سری اول)

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتمنطقهمدرسهرشتهگرایشمقطع تحصیلی رتبهملاحظات 
1غزاله حسنیدخترآوجپروین اعتصامیفیلم کوتاهحجابمتوسطهاول 
2مائده محمدی دخترآوجپروین اعتصامیفیلم کوتاهحجابمتوسطهاول 
3سپیده صرافهادخترناحیه یکشاهد نرگسفیلم کوتاهچهاردیواریمتوسطهاول 
4رضوان رجبیدخترناحیه یکشاهد نرگسفیلم کوتاهچهاردیواریمتوسطهاول 
5فریدخت سادات فخار دخترناحیه دوتوحیدفیلم کوتاهدر کنج شهرمتوسطهاول 
6زهره اتانکیدخترآبیکمتانتفیلم کوتاهزخم هایی که می ماند متوسطهاول 
7بنت الهدی باریک بین دخترناحیه یکشاهد نرگسفیلم کوتاهگنبد دراز متوسطهاول 
8زهرا پروندیدخترناحیه یکشاهد نرگسفیلم کوتاهگنبد دراز متوسطهاول 
9محدثه ترکان دختربوئین زهرادکتر مروستیفیلم کوتاهبرد سپیدمتوسطهاول 
10پریسا باقری دخترناحیه یکفاطمیهفیلم کوتاهحسینیه امینی ها متوسطهاول 
11مهسا نوری دخترناحیه یکفاطمیهفیلم کوتاهحسینیه امینی ها متوسطهاول 
12عاطفه یار محمدیدخترشالفجرفیلم کوتاهسنگتراشمتوسطهاول 
13مهشید علی پوردخترناحیه یکفرزانگانفیلم کوتاهخدایا از توزیباترندیدممتوسطهاول 
14سیناپازوکیانپسرآبیکامام صادق (ع)فیلم کوتاهصبح عترتمتوسطهاول 
15رضا فخار سلیمانیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
16جلال کامیاب فرپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
17آریا ملا مطلبیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
18سید علی میر بابایی پسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
19محمد داود مهدی پورپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
20امیر محمد بخاراییپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
21ارسلان رحیمیانپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
22سید معین الدین جواهریپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
23سروش وطن دوستپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
24علی بشیری پسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
25محمد رضا شکریانپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
26محمد صادقیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
27محمدجواد ناظر صفویپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
28احمد جهانشاهیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
29محمد رضا حق پناهپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
30سید سعید رضوانیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
31علیرضا حسنیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
32مهیاپرپالیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
33سید محمد حسینیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
34حسین احمدیپسرناحیه دوخلیج فارسسرود  راهنماییاول 
35محمد اسدیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
36عرفان خدایی فرپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
37محمد امین خیام دارپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
38نیما فیض الهیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
39مهران نجفی پور پسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
40حمیدرضاملک پورپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
41مجتبی اسماعیلیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
42امید امیرپورپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
43محمدرضابیوکیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
44محمد اینانلوپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
45سروش اینانلوپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
46بهداد بهزادیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
47مهدی محرمخانیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
48سجاد بیک پورپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
49امیرمحمدجمشیدیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
50فرشاد شعبانیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
51علیرضا رحیمی آتانیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
52مهدی یگانه مافیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
53محمد رضا خورانیپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
54رضا یکه فلاحپسرآبیکامام سجاد (ع)سرود  راهنماییدوم 
55علی اکبر فرجیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
56مهدی نعمتیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
57رضا گنجیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
58علیرضا پورسلیمانیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
59علی شهدیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
60رسول عموییپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
61محمد یونسیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
62پارسا خلجپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
63امیر خلجپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
64رامین فرج پورپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
65محمد رضا قوامیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
66محمدرضاپاینبردپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
67امیر حسین رجبیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
68محمد معین احمدیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
69سهراب کشاورزپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
70مهدی فرج پورپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
71مسعود کیومرثیپسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
72طا ها ابراهیم نژاد پسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
73امیر محمد کاظمی پسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
74امیر مسعود محمد پور پسربوئین زهراامامتسرود  راهنماییسوم 
75محمد رضا شیخ محمدیپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
76پارسا معینیپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
77امیر مصطفویپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
78امیر یعقوبیپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
79سجاد یزدی پورپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
80علی نظریپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
81محسن اللهیاریپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
82مهدی شریفیپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
83سید پرهام کیا موسویپسرناحیه یکشاهد قائم (عج)نمایش صحنه ای راهنماییاول 
84محمد اکبریپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
85سید میلاد حسینیپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
86سید حسن حسینیپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
87امیر حسین حاجیانپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
88رسول اکبری فرد پسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
89احمد اکبری فرد پسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
90حسین باقری نژاد پسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
91حمیدرضا مهرعلیانپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
92اسماعیل اکبریپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
93رامین شجاعیپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
94رضا غفوریپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
95سید امیر حسین حسینیپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
96یاسین پیریپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
97سجاد اصغریپسراسفرورینامام حسن (ع)نمایش صحنه ای راهنماییدوم 
98علیرضا حیدریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
99محمد کشمیریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
100ابوالفضل اصغریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
101امیر عباسیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
102محمد امین حیدریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
103میلاد نوریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
104محمد رضا حسنی دوستپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
105عباس عیوض خانیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
106عباس طاهرخانیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
107محمد رحمانیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
108حمیدرضارحمانیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
109محمد رضا ششپریپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
110مهرداد حسن زادهپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
111امیرحسین رحمانیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
112محمد حسینیپسرتاکستانشهید موسی طاهرخانینمایش صحنه ای راهنماییسوم 
113مرضیه رمضانیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
114یاسمن امانی دخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
115فائزه ولدیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
116محدثه قدمیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
117مریم حسینیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
118مرضیه اسفندیاریدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
119سعیده سیف اله زاده دخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
120معصومه عیسی پوردخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
121پریسا اسکندر لودخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
122سیده سما باستانیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
123نسیم نوروزیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
124مهدیه سادات موسویدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
125آناهیتا نجفیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
126مبینا تقی پوردخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
127مهدیه حسن پور راد دخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
128فاطمه ناجیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
129زهرا صابونیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
130زهرا یاورزادهدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
131طیبه دوستداریدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
132شیما شهر آبادیدخترالبرزشاهدمطهرهسرود  راهنماییاول 
133فائزه مهدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
134فاطمه علیاندختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
135فاطمه صفریدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
136اعظم جهانبخشیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
137فاطمه علی اکبریدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
138زهرا جهانبخشیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
139سحر صفی قلیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
140زهرا شامحمدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
141فاطمه محمدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
142مهدیه نصیریدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
143سپیده محمدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
144کوثردانیالیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
145فرزانه صفی قلیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
146مینا صفی قلیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
147پریسا محمدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
148زهراجهانبخشیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
149فاطمه صفی قلیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
150زهرا جهانبخشیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
151سمیرا محمدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
152مریم مهدیدختربوئین زهرااسوهسرود  راهنماییدوم 
153فاطمه ارجینیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
154مبینا بخاراییدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
155میترا شمسیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
156الناز عابدیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
157مژده محمد زاده راددخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
158زهرا نظری خاکشوردخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
159مریم السادات قافله باشیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
160زینب نظر پوردخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
161سما قاسمیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
162ملیکا بهراد فردخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
163عارفه حق شناسدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
164یگانه اسدنیادخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
165زهرا تفضلیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
166زهرا رجبی یکتادخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
167فاطمه رفیعی تکرمیدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
168پرستو هنرمند شاددخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
169سیده مه سیما خشکباریدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
170مبینامبیندخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
171فریماه عزت پوردخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
172کیانا نقاش صورتدخترناحیه دوشاهد بهشتیانسرود  راهنماییسوم 
173نگین طاهرخانیدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
174فائزه رحمانیدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
175مهدیه طاهرخانیدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
176زهرا رحمانیدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
177فاطمه قربانی نیادخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
178فهیمه رحمانیدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
179فاطمه دانش خواهدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
180فرنوش باباییدخترتاکستانرسالتنمایش صحنه ای راهنماییاول 
181فاطمه نوروزی لیاییدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
182فاطمه میرابیدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
183سیده الهه ارکانی فرددخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
184حدیقه مددخانیدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
185مهسا علی پوردخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
186زهرا اسلامیدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
187زهرا اله کریمی اربوسریدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
188زیبا خوش اخلاقدخترناحیه دوقدسنمایش صحنه ای راهنماییدوم 
189  لادن موفقدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
190پرنیا حاجی فرجیدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
191سعیده تفکدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
192کیمیا شیخ نجفیدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
193زهرا نوروزیدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
194ضحی کوروش زاده دخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
195فاطمه زر آبادی پوردخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
196رومینا نوروز زادگان دخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
197شکوفا شیر محمدی دخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
198فاطمه برخورداریدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
199نوشین آرازخانیدخترناحیه یکفرزانگاننمایش صحنه ای راهنماییسوم 
200غزل مرادیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
201مرضیه اصفهانیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
202کوکب خانی الموتیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
203سمانه رودباریدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
204عطیه خمسهدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
205فاطمه مقامیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
206زهرا شیروییدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
207الناز کرمانیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
208المیرا کرمانی دخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
209الهه یوسفیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
210آیدا فارسیانیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
211مرضیه ملک محمدیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
212کوثر حاج آقاییدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
213مریم بازباقیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
214زهرا همدانیدخترناحیه دوحاجی بهرامی 1نمایش عروسکی راهنماییاول 
215شکیلا صالحیدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
216ساناز صمیمی پوردخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
217زهرا اسلامیدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
218عاطفه بهاوریدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
219محدثه اکبریدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
220محدثه وهاب هاشمیدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
221نسیم بابا خانیدخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
222شیوا کلهردخترناحیه یکآلومتکنمایش عروسکی راهنماییدوم 
223حدیث طاهرخانیدخترتاکستانشهیدتقی رحمانینمایش عروسکی راهنماییسوم 
224فرنوش طاهری نژاد دخترتاکستانشهیدتقی رحمانینمایش عروسکی راهنماییسوم 
225دنیا طاهرخانیدخترتاکستانشهیدتقی رحمانینمایش عروسکی راهنماییسوم 
226فاطمه رحمانیدخترتاکستانشهیدتقی رحمانینمایش عروسکی راهنماییسوم 
227شقایق رحمانیدخترتاکستانشهیدتقی رحمانینمایش عروسکی راهنماییسوم 
228مسعود موسویپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
229محمد رضا حیدریپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
230مهران اینانلوپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
231امین حشمتیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
232یزدان محمد حسینیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
233محمد رضا قهرمانی پسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
234حسین اصغریپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
235حسین مولاییپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
236عباس سلطانیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
237عباس کاشیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
238صادق چگینیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
239رضا محمد خانیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
240امیر محمد مسکینی پسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
241مجتبی پاشاییپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
242علی قاسمیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
243محمدرضا هاشمیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
244اصغر انصاریپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
245محمد شعبانعلیپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
246مرتضی رضاییپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
247محمد حسن پورپسربوئین زهراآیت اله طالقانیسرود  متوسطهاول 
248فرزاد خدابخشپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
249سینا ضرغامیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
250دانیال دستجردیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
251سینا فرضعلیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
252علی روشن پژوهپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
253امیر پارسا جباریپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
254مهدی خان محمدیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
255میلاد امینیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
256علیرضا باقرپور کشاورزپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
257ابوالقاسم رئیس سمیعیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
258شادمان محمد طاهرخانیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
259مرتضی موسی خانیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
260کامیاب خرقانی مسکینیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
261امیرحسین زارع شهرکیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
262امیرحسین یوسفیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
263محمد علی احمدیپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
264عباس کاکاوندپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
265محمد رضا نوری فردپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
266آرش فتوحی فردپسرناحیه دوارشادسرود  متوسطهدوم 
267سعید فلاح امینیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
268سید آرمین قافله باشیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
269محمدرضا نصیرلوپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
270حسین جور قاسمیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
271محمدرضا معروفیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
272مهدی یوسفیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
273محسن محمدی چمنیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
274مهدی شکریپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
275امیر محمد کبیریپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
276محمد امین خلف بیگیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
277مرتضی فطریپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
278حسن میرزاییپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
279محمد دولتیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
280محمد حیدریپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
281پژمان رشوندپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
282محمد مینا خانیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
283رضا سیاهکالی مرادیپسرناحیه یکشهید بخاراییسرود  متوسطهسوم 
284سجاد طاهرخانیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
285بنیامین رحمانیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
286محمد شیخ سلیمانیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
287سینا طاهرخانیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
288امیر حسین رحمانیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
289اشکان اکبریپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
290رضا عباسیپسرتاکستانامام حسین (ع)نمایش عروسکی متوسطهاول 
291عرفان پکیاسا پسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
292بهزاد گورانیپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
293محمد رضا غیاثوند پسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
294مجتبی نعمت نیا پسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
295بهنام کرمیپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
296شهاب حدادیپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
297کسری آقاجانیپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
298علیرضا کشاورز پسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
299سید جعفر موسویپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 
300ایمان خسروی زادهپسرناحیه دوشهید رجایینمایش عروسکی متوسطهدوم 


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188