فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1391
نتایج استانی مسا بقات ادبی فر هنگیان

نتا یج مرحله استانی فر هنگیان شرکت کننده در پرسش مهر 12 در رشته های شعر ، داستان کوتاه و مقاله نویسی

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتمنطقهمدرسه رشتهگرایشمدرک تحصیلی رتبهملاحظات 
1احمد باقریبرادرآبیکجامی مقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم اول 
2کریم رحمانیبرادرتاکستانشهید جواد طاهر خانی مقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم دوم 
3امیر مشهدی آقاییبرادرناحیه یکسید موسی زرآبادیمقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم سوم 
4حبیب اله  صفریبرادراسفروریندانش پژوهانمقاله نویسیپرسش مهرلیسانساول 
5محمد برخورداریبرادرالبرزصانعمقاله نویسیپرسش مهرلیسانسدوم 
6رسول خاموشیبرادرناحیه یکشهید بخاراییمقاله نویسیپرسش مهرلیسانسسوم 
7عین اله رحمانیبرادرتاکستانابن سینامقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانساول 
8ابراهیم سلطانیبرادرخرمدشتادارهمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانسدوم 
9محمدرضا رحمانیبرادراسفرورینشهید مفتحمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانسسوم 
10بتول کاویانیخواهرناحیه یکشاهد کوثرمقاله نویسیپرسش مهردیپلم اول 
11زهرا فرهنگیانخواهرضیاء آبادشهید بهبودیمقاله نویسیپرسش مهردیپلم دوم 
12مریم آداشی فتیدهخواهراسفرورینعباس معصومیمقاله نویسیپرسش مهردیپلم سوم 
13شراره پورحسنخواهرآبیکفرزانگانمقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم اول 
14ایران رحمانیخواهرتاکستانبهار آزادیمقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم دوم 
15محبوبه حبشی هاخواهرالبرزعترت و فطرتمقاله نویسیپرسش مهرفوق دیپلم سوم 
16سهیلا محمدیخواهرضیاء آبادفدکمقاله نویسیپرسش مهرلیسانساول 
17ملیحه جلیل سه ساریخواهرناحیه یکتوحیدمقاله نویسیپرسش مهرلیسانسدوم 
18ژیلا مهر علیانخواهرناحیه دومعادمقاله نویسیپرسش مهرلیسانسسوممشترک
19مهناز رفاهی رخشانخواهرالبرزشاهد مطهریمقاله نویسیپرسش مهرلیسانسسوممشترک
20فاطمه خاتمهخواهرناحیه یکحجابمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانساول 
21مژگان معصوم زادهخواهرآبیکریحانهمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانسدوممشترک
22فرخنده جعفری پورخواهرالبرزادارهمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانسدوممشترک
23لیلا رستمیخواهرضیاء آبادشهید بهبودیمقاله نویسیپرسش مهرفوق لیسانسسوم 
24ایزدببرازیبرادرالبرزرضوانشعرپرسش مهرفوق دیپلم اول 
25محمداکبریبرادراسفرورینادارهشعرپرسش مهرلیسانساول 
26سلیم زراعتجوبرادرالبرزثارالهشعرپرسش مهرلیسانسدوم 
27اصغر قدیانیبرادرآوجامام حسن عسگری شعرپرسش مهرلیسانسسوم 
28علیرضا عباس ولدیبرادرآوجادارهشعرپرسش مهرفوق لیسانساول 
29علیرضا رضاییبرادرالبرزشاهدشعرپرسش مهرفوق لیسانسدوم 
30نورعلی شعبانیبرادرناحیه یکعلامه جعفریشعرپرسش مهرفوق لیسانسسوم 
31آذر عربهاخواهرناحیه یکصالحینشعرپرسش مهرفوق دیپلم اول 
32صدیقه ابراهیمی خواهرآبیکعفافشعرپرسش مهرفوق دیپلم دوم 
33آزیتا آهنگریخواهرالبرزعقیلهشعرپرسش مهرفوق دیپلم سوم 
34آزاده قاسمی خواهرناحیه یکستایش شعرپرسش مهرلیسانساول 
35سکینه حدادیخواهربوئین زهراشهید معصومیشعرپرسش مهرلیسانسدوم 
36معصومه نادریخواهرآبیکپروین اعتصامیشعرپرسش مهرلیسانسسوم 
37زهرا دانسفهانیخواهربوئین زهراکوثرشعرپرسش مهرفوق لیسانساول 
38طیبه تاریوردیخواهرشالپروین اعتصامیشعرپرسش مهرفوق لیسانسدوم 
39شیرین صادقیخواهرناحیه یکشاهذ نرگسشعرپرسش مهرفوق لیسانسسوم 
40رضا رحمانیبرادرتاکستانامام رضا (ع)داستان پرسش مهرفوق دیپلم اول 
41حمیده ابراهیمی تلم خانبرادرالبرزشهدای محرابداستان پرسش مهرفوق دیپلم دوم 
42یداله محمد رضاییبرادرشالادارهداستان پرسش مهرلیسانساول 
43اباصل مرادیبرادرآبیکامام سجاد (ع)داستان پرسش مهرلیسانسدوم 
44خسرو رحمانی رجب برادرتاکستانابن سیناداستان پرسش مهرلیسانسسوم 
45بهمن رحمانی ابراهیمبرادرتاکستانامام خمینی (ره)داستان پرسش مهرفوق لیسانساول 
46احترام جعفر صالحی خواهرآبیکهاجرداستان پرسش مهردیپلم اول 
47فاطمه میرزاییخواهرآوجشهید بیت الهداستان پرسش مهردیپلم دوم 
48زهرا معروفیخواهرآبیکاشرفی اصفهانیداستان پرسش مهرفوق دیپلم اول 
49فرشته طاهرخانیخواهرتاکستانشهید محرمداستان پرسش مهرفوق دیپلم دوم 
50کبری شاهکلدیخواهرشالزکیهداستان پرسش مهرفوق دیپلم سوم 
51فاطمه لشگریخواهرضیاء آبادشهید بهبودیداستان پرسش مهرلیسانساول 
52پوران طاهرخانیخواهرتاکستانحضرت معصومهداستان پرسش مهرلیسانسدوم 
53سمیه شهسواریخواهربوئین زهراهجرتداستان پرسش مهرلیسانسسوم 
54منیژه افتخاریخواهرآوجفاطمیهداستان پرسش مهرفوق لیسانساول 
55شیدا قدیریخواهربوئین زهرامتانتداستان پرسش مهرفوق لیسانسدوم 


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188