فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389
رهنمود اعزام مسابقات فرهنگی وهنری

رهنمود اعزام دانش آموزان به مرحله استانی مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر 

۲۸ فر وردین ۸۹ لغایت ۴ اردیبهشت

با احترام،ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید وتشکراز زحمات همکاران گرامی دراجرای مرحله اول ودوم مسابقات فرهنگی وهنری پرسش مهر سال تحصیلی89-88 (اصلاح الگوی مصرف) مقتضی است مقرر فرمائیدباتوجه به موارد ذیل نسبت به تمهید مقدمات واعزام دانش آموزان جهت شرکت در مرحله استانی مسابقات اقدام نما یند.

1-   مسا بقات حضوری شامل رشته های : شعر و داستان کوتاه ( دوره متوسطه وپیش دانشگاهی) ، سرود ، نما یش صحنه ای وعروسکی (دوره راهنمایی ،متوسطه وپیش دانشگاهی) از روز شنبه مورخ 28/1/89 لغایت4/2/89 با توجه به زمانبندی مندرج در جدول پیوست بر گزار خواهد شد.سایر مسابقات در بخش دانش آموزی وکلیه مسابقات پرسش مهر فر هنگیان به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

2-   مسا بقات رشته سرود ونما یش در سالن کوثر ورشته شعر وداستان نویسی در پژوهش سرای دانش آموزی واقع در جنب سالن کوثر بر گزار می گردد.

3-   در مسابقات حضوری(سرود ونما یش) ونیز مسا بقاتی که به دو صورت حضوری وغیر حضوری بر گزار می شود(شعر وداستان کوتاه متوسطه وپیش دانشگاهی) عدم شرکت در مر حله حضوری به منزله انصراف از مسابقات تلقی شده وشرکت کننده از دور مسابقات حذف خواهد شد.

4-   در رشته شعر وداستان کوتاه،لازم است کلیه شرکت کنندگان در مر حله حضوری،ضمن آمادگی لازم برای ارائه اثر ،آثار خود را نیز همراه داشته باشند.

5-   در صورت انصراف احتمالی در هر یک از رشته های حضوری،لازم است حد اقل یک هفته قبل از اجرا مراتب به صورت کتبی وبا ذکر علت به استان اعلام شود.

6-   آثاردستی وتجسمی دانش آموزان ونیز آثار تجسمی فر هنگیان (مطابق آخرین جدول نما یه مسابقات) روز شنبه28/1/89 در طبقه فوقانی سالن کوثر از مناطق تحویل گرفته می شودوپس ازانجام مراحل داوری،آثار غیر منتخب فر هنگیان ودانش آموزان متوسطه وپیش دانشگاهی ونیز کلیه آثار دوره راهنمایی روز شنبه مورخ 4/2/89 در همان مکان عودت داده می شود.آثار باید حتماً بدون قاب وشیشه بوده وفرم شناسنامه اثر در پشت آن نصب گردد. درضمن نیازی به الصاق فرم انفرادی نمی باشد.

7-   لازم است تر تیبی اتخاذ شود تا کلیه نفرات وگروه ها راس ساعت 30/8 صبح در محل اجرای مسا بقات حضور یافته وتا پایان زمان مسابقه در سالن حضور داشته باشند.مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده سرپرست محترم گروه اعزامی«کارشناس مسئول یا کار شناس فرهنگی وهنری» می باشد.

8-     همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز جهت اجرای سرود ونمایش توسط گروه هاالزامی است.

9-   گروه های سرود،الزاماً باید دو سرود اجرا نما یند.در ضمن هر گونه نوازندگی در اجرای سرود ها ممنوع بوده باید آهنگ برروی نوار یا CD  ضبط وتوسط دستگاه پخش شود.

10- حضور فرد یا افراد بزرگسال ویا غیر دانش آموز در گروه تخلف محسوب شده وموجب حذف گروه وتذکر کتبی به منطقه خواهد بود.

11- انتظار دارددانش آموزان قبل از حضور در مر حله استانی در کلاس های آموزشی وتوجیهی شرکت نموده وضمن ارتقاء سطح آگاهی در رشته مربوطه،نسبت به قوانین ومقررات حضور(مطابق رهنمود اعزام کتاب های«نقش مهر وپیام مهر» در این مرحله کاملاً توجیه گردند.عملکرد مناسب دانش آموزان در جریان برگزاری،نشانگر اهتمام مسئولان مناطق به این موضوع می باشد.

12- لازم است ضمن تشکیل ستاد مسابقات در منطقه،نسبت به تمهید مقدمات جهت آماده سازی واعزام دانش آموزان به همراه سرپرست ومربی،وسیله نقلیه مناسب ومطمئن وبا اخذ رضایت نامه کتبی وحضوری ازاولیاء دانش آموزان اقدام گردد.

13- سر پرستی دانش آموزان اعزامی به عهده کار شناس مسئول ویا کار شناس فرهنگی وهنری منطقه می باشد ومواکداً توصیه می گردد از انتخاب افراد نا آشنا به برنامه های گروهی ومسابقات وجشنواره ها خودداری گردد .

14- به منظور هماهنگی های لازم، جلسه ای با حضور کار شناس مسئولان ویا کار شناسان فر هنگی وهنری مناطق رأس ساعت 9 صبح روزدو شنبه مورخ 23/1/89 در اتاق جلسات معاونت پرورشی وتر بیت بدنی سازمان بر گزار می گردد.حضور عزیزان در این جلسه الزامی است .


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188