فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1388
بر نامه های هفته کتاب

عناوین برنامه های اجرایی منا طق و نواحی آموزش وپرورش استان قزوین در

هفد همین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

                23 لغایت 30 آبان ماه 1388

عناوین بر نامه های اجرایی منا طق و نواحی آموزش وپرورش استان قزوین در

هفد همین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

                                                                                             23 لغایت 30 آبان ماه 1388                           

ردیف

عنوان بر نامه

مقطع تحصیلی

مخا طبان

زمان اجراء

مکان اجراء

ملا حظات

1

بر گزاری  700 نما یشگاه کتاب در سطح مدارس استان ، طرح(30000 نمایشگاه در30000 مدرسه)

سه دوره تحصیلی

دانش آموزان ودبیران

هفته کتاب

مدارس و مناطق

همه منا طق

2

افتتاح رسمی ونمادین نما یشگاه های کتاب در روز کتاب و دانش آموز

متوسطه

//

23/8/88

نا حیه یک

//

3

بازدید دانش آموزان از کتا بخانه های عمومی استان

را هنمایی ومتوسطه

دانش آموزان

هفته کتاب

25 کتا بخانه عمومی استان

//

4

عضویت دانش آموزان در کتا بخانه های عمومی بصورت رایگان یا نیم بها با معرفی گروهی آنان از سوی مدارس

//

//

//

//

//

5

تقدیر از دانش آموزان بر تر کتا بخوان مدارس ومناطق

سه دوره تحصیلی

//

روز کتاب و دانش آموز

تمامی نواحی

//

6

بر گزاری جشن اهداء کتاب در سطح مدارس ابتدایی وراهنمایی

ابتدایی وراهنمایی

دانش آموزان واولیاء

//

مدارس ابتدایی وراهنمایی

//

7

تهیه و توزیع مبلغ 000/000/980 ریال کتاب در سطح  ابتدایی و توزیع بین کتا بخانه های کلاسی

ابتدایی

دانش آموزان ابتدایی

هفته کتاب

سازمان آ-پ

استان

8

افتتاح همزمان 310  کتا بخانه کلاسی در سطح مدارس ابتدایی

//

//

//

نا حیه دو

همه منا طق

9

بر گزاری مسابقه (نگاره های ادبی) بهترین جمله در باره کتاب در قالب(شعر،متن ادبی،یا جمله کوتاه)

ابتدایی وراهنمایی

دانش آموزان ابتدایی وراهنمایی

//

مدارس ابتدایی وراهنمایی

//

10

غبار روبی کتا بخانه های آموز شگاهی و پالایش کتاب از این کتا بخانه ها

سه دوره تحصیلی

دانش آموزان ،کتا بداران ومربیان

//

تمامی مدارس

//

11

معرفی کتاب به دانش آموزان ( بخوانیم تا بدانیم)با نو شتن قسمتهای جذاب از یک کتاب به صورت نا تمام که در دانش آموزان برای مطالعه آن کتاب ایجاد انگیزه می نماید

//

دانش آموزان

//

//

//

12

اجرای طرح امکان سنجی و نیاز سنجی از کتا بخانه های آموزشگاهی

راهنمایی و متوسطه

//

مدارس راهنمایی ومتوسطه

//

13

برگزاری مراسم عصر شعر با موضوع کتاب

متوسطه

دانش آموزان ودبیران

//

مدرسه معراج وباقر العلوم

منطقه ضیاء آباد

14

بر گزاری جلسه ما هانه مر بیان پرورشی در کتا بخانه عمومی شهر ضیاء آبا د

مر بیان پرورشی

24/8/88

کتا بخانه عمومی

//

15

افتتاح کتا بخانه مدر سه  مهدیه و پیام

را هنمایی

دانش آموزان

هفته کتاب

بوئین زهرا

بوئین زهرا

16

بر گزاری همایش منطقه ای یار مهر بان کتاب

سه دوره

//

29/8/88

 خرمدشت

منطقه خر مدشت

17

بر گزاری زنگ مطالعه در تمامی مدارس منطقه اسفر ورین در روز کتاب و دانش آموز

سه دوره

//

روز کتاب ودانش آموز

 مدارس اسفر ورین

منطقه اسفر ورین

18

راه پیمایی دانش آموزان از مدارس تا کتا بخانه عمومی و بازدید از کتا بخانه عمومی و اجرای بر نامه ویژ ه با مو ضوع کتاب و کتا بخوانی

ابتدایی و راهنمایی

دا نش آموزان ومعلمان

هفته کتاب

//

//

19

بر گزاری مسابقه کتا بخوانی

فر هنگیان

همکاران اداری

26/8/88

شهرستان آبیک

آبیک

20

بر گزاری مسا بقه کتا بخوانی

ابتدایی وراهنمایی

دانش آموزان

27/8/88

مدارس ابتدایی وراهنمایی

شهرستان آبیک

21

اهداء 2326 جلد کتابه به مبلغ 000/484/83 ریال به کتا بخانه های مدارس شهر ستان های البرز و آبیک

راهنمایی و متو سطه

//

هفته کتاب

آبیک و البرز

استان

22

نواخته شدن هم زمان زنگ کتاب و کتابخوانی در کلیه مدارس کشور و در روز کتاب و دانش آموز ساعت 30/9 صبح روز پنج شنبه مورخ 28/8/88

سه دوره

//

28/8/88

کلیه منا طق

همه منا طق

لازم است مناطق ونواحی نسبت به اجرای مطلوب بر نامه های مذکور و سایر بر نامه های پیش بینی شده خود بر نامه ریزی و اقدام لازم مبذول دارند.

شعار «کتاب، دانایی، توانایی»


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188