X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1387
رهنمود مسابقات فر هنگی وهنری مر حله استانی

رهنمود اجرایی واعزام مر حله استانی مسابقات فر هنگی وهنری

سلام علیکم

 ضمن تشکرازتلاش های ارزشمند همکاران گرامی در برگزاری مرحله اول ودوم مسابقات فر هنگی وهنری سال تحصیلی 87-86 یادواره اتحاد ملی وانسجام اسلامی،مقتضی است مقرر فر مائید بر اساس موارد ذیل نسبت به اعزام دانش آموزان بر گزیده جهت شرکت در مرحله استانی مسابقات فوق اقدام نمایند.

الف)-نکات عمومی

1-نسبت به تشکیل ستاد مسابقات اقدام نموده وپیش بینی های لازم جهت اعزام مناسب دانش اموزان به عمل اید.

2-در اعزام دانش آمو.زان،رعایت ضوابط مندرج در کتاب ((نقش مهر )) و ((پیام مهر )) الزامی است.

3-سر پرستی دانش آموزان اعزامی به عهده کارشناس مسئول ویا کارشناس فر هنگی وهنری منطقه می باشد .

4-ضروری است دانش آموزان قبل از اعزام نسبت به ضوابط ومقررات شرکت درمسابقات کاملا توجیه با شند .

5-سر پرست ومربیان دانش آموزان با ید در طول بر گزاری مسا بقات همراه آنان بوده وضمن اطمینان از شرکت ایشان در مسابقه ،از تماس مستقیم شر کت کنندگان با داوران و عوامل اجرایی خوداری شود.

6-اخذ رضایت نامه کتبی وحضوری از اولیاء دانش آموزان ضروری بوده ولازم است تا پایان مسابقات در منطقه نگهداری شود.

7-حضور به موقع دانش آموزان در محل اجرای مسابقات الزامی است واز شرکت نفرات وگروههایی که تاخیر آنان با عث اخلال در روند اجرایی مسابقات گردد ،ممانعت خواهد شد.

8-لازم است دانش آموزان به صورت گروهی،به همراه سرپرست ومربیان اعزام گردند.بنا بر این از پذیرش انفرادی عزیزان بدون حضور سر پرست خود داری خواهد شد.در این خصوص لازم است نواحی یک ودو قزوین عنایت ویژه داشته باشند.

ب)-نکات اختصاصی

1- آثار دستی وتجسمی دانش آموزان ونیز آثار تجسمی فر هنگیان شر کت کننده در فرا خوان پرسش مهر در تاریخ 14/2/87 در محل طبقه فو قانی سالن انتظار کوثر در یافت وپس از داوری،آثار دوره راهنمایی ونیز آثار غیر منتخب دوره نظری و مهارتی و پیش دانشگاهی وفر هنگیان در تاریخ 18/2/87 در همان مکان تحویل مسئولین فر هنگی وهنری مناطق خواهد شد .(آثار تجسمی فر هنگیان به تفکیک جنسیت ومدرک تحصیلی مطابق جدول رشته های مسابقات یک اثر ار سال گردد ). الصاق فرم شناسنامه اثر در پشت آن الزامی است .در این مر حله نیازی به ار سال فرم های مشخصات

(فرم شماره 3 ) نمی باشد .

2-مسابقات رشته سرود، نمایش صحنه ای و عر وسکی دوره نظری ومهارتی و پیش دانشگاهی بر اساس جداول پیوست و توضیحات مندرج در ذیل آن بر گزار می گردد .

3-هر گونه انصراف احتمالی گروه های شرکت کننده را لازم است حد اقل سه روز قبل از اجرابه صورت کتبی به کار شناسی فرهنگی وهنری سازمان گزارش نمایند .

4- همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز جهت اجرای سرود ونمایش توسط گروهها الزامی است.

5-هر گونه نوازندگی در اجرای سرودها ممنوع بوده ولازم است اهنگ بر روی نوار یا سی دی ضبط وتوسط دستگاه پخش گردد .

6-گروههای سرود،الزاما باید دو سرود اجرا نمایند واجرای تنها یک سرود ،به منزله استفاده از نصف امتیاز قابل اکتساب می باشد .

7-حضور فرد یا افراد غیر دانش آموز وبزرگسال در گروه تخلف محسوب شده و موجب حذف گروه وتذکر کتبی به منطقه خواهد بود .

8- محل بر گزاری مسابقات رشته سرود ونمایش سالن کوثر می باشد .

9- مسابقات رشته های شعر،داستان ومطالعه وتحقیق دوره نظری ومهارتی وپیش دانشگاهی به صورت غیر حضوری بوده ونفرات وگروههای اول هر پایه ورشته به تفکیک جنسیت  به شرط بر طرف کردن نواقص احتمالی مشخص شده از سوی داوران به مرحله کشوری راه خواهند یافت

عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213662