فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 30 شهریور‌ماه سال 1390
دستور العمل نما یشگاه های کتاب

سلام علیکم

     با احترام، و آرزوی توفیق، به پیوست دستور العمل برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه کتاب طرح ملی« 48000 نما یشگاه کتاب در 48000 مدرسه و مجتمع های آموزشی و پرورشی سراسر کشور» به شماره136966/500 مورخ 23/6/90 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

هدف از اجرای طرح اهمیت دادن به امر کتا بخوانی،توسعه وترویج فرهنگ مطالعه، پویا سازی کتا بخانه های کلاسی وآموزشگاهی ونیز ارتقای سرانه مطالعه در بین دانش آموزان می باشد. ضروری است همه مدیران ومسئولین محترم با توجه به بیانات ارزشمند مورخ 29/4/90  مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان کتا بخانه ها« کتا بخوانی باید در جامعه ترویج شود ...»  به عنوان یک ضرورت ملی و فرهنگی در برگزاری هر چه با شکوه تر برگزار کردن طرح که در نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ( آبان ماه ) بر گزار می گردد اهتمام ویژه مبذول داشته وگزارش کلیه اقدامات انجام شده مطا بق دستور العمل و نمایه  برنامه ها حد اکثر تا مورخ 30/9/90 به کار شناسی فرهنگی و هنری ان اداره کل ارسال گردد.

یادآور می گردد مناطق و نواحی که قبلاٌ اقدام به  ارسال فرم شماره 6 (میزان تقاضای کتاب مورد نیاز و معرفی مسئول نما یشگاه منطقه) نموده اند ودر حال حاضرمسئولین نمایشگاه معرفی شده جابجا شده یا تغییر پست داده اند وهمچنین متقاضی اصلاح در میزان کتاب در خواستی می باشند، لازم است مجدداٌ فرم شماره 6 را تکمیل نموده وحد اکثر تامورخ6/7/90 تحویل کار شناسی فرهنگی و هنری این اداره کل نما یند.

همچنین به منظور توجیه وتبیین نمایه برنامه های فرهنگی و هنری و برگزاری نما یشگاه های کتاب جلسه ای در روز چهار شنبه مورخ 6/7/90 راس ساعت 30/8 در سالن جلسات شماره دو این اداره(جنب کار شناسی فرهنگی وهنری) برگزار می گردد. مقتضی است دستور فرمایید کارشناس مسئول ،کار شناس فرهنگی و هنری و مسئول نما یشگاه کتاب، با آمادگی کامل و بهمراه داشتن نظرات و پیشنهادات در جلسه مذکور شرکت نمایند.

136966/500

23/6/90


با سمه تعالی

وزارت آموزش وپرورش

معاونت پرورشی وتر بیت بدنی

دستور العمل

بر گزاری نما یشگاه های کتاب

طرح (48000نمایشگاه کتاب در 48000مدرسه ومجتمع های آموزشی وپرورشی)

سراسر کشور

دوره ی   چهاردهم

سال تحصیلی           91- 1390

(هفته کتاب- آبان ماه )

سلام علیکم

     با احترام، و آرزوی توفیق، به پیوست دستور العمل برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه کتاب طرح ملی« 48000 نما یشگاه کتاب در 48000 مدرسه و مجتمع های آموزشی و پرورشی سراسر کشور» به شماره136966/500 مورخ 23/6/90 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

هدف از اجرای طرح اهمیت دادن به امر کتا بخوانی،توسعه وترویج فرهنگ مطالعه، پویا سازی کتا بخانه های کلاسی وآموزشگاهی ونیز ارتقای سرانه مطالعه در بین دانش آموزان می باشد. ضروری است همه مدیران ومسئولین محترم با توجه به بیانات ارزشمند مورخ 29/4/90  مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان کتا بخانه ها« کتا بخوانی باید در جامعه ترویج شود ...»  به عنوان یک ضرورت ملی و فرهنگی در برگزاری هر چه با شکوه تر برگزار کردن طرح که در نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ( آبان ماه ) بر گزار می گردد اهتمام ویژه مبذول داشته وگزارش کلیه اقدامات انجام شده مطا بق دستور العمل و نمایه  برنامه ها حد اکثر تا مورخ 30/9/90 به کار شناسی فرهنگی و هنری ان اداره کل ارسال گردد.

یادآور می گردد مناطق و نواحی که قبلاٌ اقدام به  ارسال فرم شماره 6 (میزان تقاضای کتاب مورد نیاز و معرفی مسئول نما یشگاه منطقه) نموده اند ودر حال حاضرمسئولین نمایشگاه معرفی شده جابجا شده یا تغییر پست داده اند وهمچنین متقاضی اصلاح در میزان کتاب در خواستی می باشند، لازم است مجدداٌ فرم شماره 6 را تکمیل نموده وحد اکثر تامورخ6/7/90 تحویل کار شناسی فرهنگی و هنری این اداره کل نما یند.

همچنین به منظور توجیه وتبیین نمایه برنامه های فرهنگی و هنری و برگزاری نما یشگاه های کتاب جلسه ای در روز چهار شنبه مورخ 6/7/90 راس ساعت 30/8 در سالن جلسات شماره دو این اداره(جنب کار شناسی فرهنگی وهنری) برگزار می گردد. مقتضی است دستور فرمایید کارشناس مسئول ،کار شناس فرهنگی و هنری و مسئول نما یشگاه کتاب، با آمادگی کامل و بهمراه داشتن نظرات و پیشنهادات در جلسه مذکور شرکت نمایند.

با سمه تعالی

مقدمه :

در حیطه مسا یل فر هنگی جا معه،عوامل مختلفی تأثیرگذارهستندولی تأثیر ونقش هیچ کدام ازآن ها بر تر وبیش تر از کتاب نیست،به نحوی که علی رغم ظهور وورود فن آوری های پیشرفته با ید اذعان داشت که سا ختار و زیر بنای امور فر هنگی ومؤلفه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و ... از طریق کتاب و کتا بخوانی و پژوهش امکان پذیر است وتجلی فر هنگ های جا معه به میزان ار تباط مردم با کتاب بستگی دارد.از این رواکثر جوامع پیشرفته جهان به دلیل اولویت دادن به این موضوع،کتاب های خود را درتیراژهای بسیار با لا عر ضه می کنند وفراوانی کتاب و بر نامه های بلندمدت آن ها برای ترویج فر هنگ کتاب خوانی و ایجاد انگیزه ی مطالعه وپژوهش در دانش آموزان حاکی از تو جه آنها به کتاب است . در این گونه جوامع کتاب در سطوح مختلف زندگی مردم راه پیداکرده وهمه مطالعه را یکی از نیازها وبر نامه های ضروری خود تلقی می کنند .

آن چه مسلم است وضع کتاب وکتاب خوانی در جامعه ی ما مطلوب وقابل قبول نیست واین مسأله نیازمندارایه ی طرح ها وبر نامه هایی است که بتوان از طریق آن ها فرهنگ توجه به کتاب وکتاب خوانی را ایجاد و گسترش داد تا بین دانش آموزان و کتاب انس وعلاقه به وجود آید وفر هنگ کتاب خوانی در جامعه نهادینه شود.در این راستا بر گزاری نمایشگاه های کتاب در مدارس یکی از بر نامه هایی است که این فر هنگ را بین دانش آموزان تر ویج خواهد داد.مشخصات این طرح و شیوه ی اجرای آن به شرح زیر می باشد.

بخش اول

آشنایی کلی با طرح

امروزه ضرورت تو سعه ی فر هنگ کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست. این مهم در برنامه های توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی کشور نیز مورد تأکیدقرار گرفته وطرح بر گزاری نمایشگاه های کتاب در واقع به منظور تحقق به بخشی از اهداف بر نامه های مذکوراجرا می شود.با عنایت به این که در دوره ای به سر می بریم،که مسأله ی کتاب خوانی با تنگنا ها و مشکلات گونا گون مواجه است و یکی از آن ها مربوط به حوزه ی تو زیع کتاب است ؛ به گونه ای که به زعم کار شناسان کتاب، چنا نچه شیوه های توزیع کتاب- خصو صاً کتاب کودک ونوجوان – روبه بهبود نگذارد وکتاب مورد علا قه ی مخا طبان مختلف در دسترس آنان قرار نگیرد،نه تنها با رشد شا خص مطالعه وکتا ب خوانی مواجه نخواهیم بود،بلکه بازار کتاب نیز دستخوش تحولات مثبت نخواهد شد .

آنچه که تا کنون به عنوان طرح بر گزاری نما یشگاه های کتاب در سراسر کشوراجرا شده است،از جنبه ی مکانیزم های توزیع سراسری کتاب حائز اهمیت و اعتبار فراوان می باشد.به موجب این طرح،هر ساله عناوین بسیار زیادی از کتاب های منا سب برای گروهای سنی دانش آموزان در معرض دید،انتخاب وخرید آنان قرار گرفته است وبدین ترتیب تأثیرمثبتی در معادلات اقتصادی بازارنشر-خصوصاً نشر کودک ونوجوان-به وجود آمده است.در این طرح،طی سال های گذشته،بیشتر نا شران کودک ونوجوان مشارکت فعال داشته اند واز این طریق آثار خودرا در اقصی نقاط کشور به طور مستقیم در معرض دید،انتخاب وخرید دانش آموزان قرار داده اند .

بخش دوم

بر نامه ریزی ومدیریت

1-اعلام فرا خوان

دعوت از نا شران سراسر کشور- خصوصاً نا شرانی که در حوزه ی کتاب کودک، نو جوان و جوان اقدام به تو لیدکتاب های منا سب می کنند.به موجب این فرا خوان ،علا قه مندان مشارکت در بر گزاری نما یشگاه های کتاب دانش آموزای برای ارائه ی یک نمونه از تازه ترین کتاب های منتشر شده در مهلتی معین به دبیر خانه موسسه فر هنگی منادی تربیت فرا خوانده می شوند .

2-پذیرش کتاب ها                                             

دبیر خانه موسسه در فا صله زمانی تعیین شده،مبادرت به پذیرش وثبت مشخصات کتب رسیده می نماید وسپس هر یک از کتاب ها را بر حسب طبقه بندی از پیش تعیین شده،در گروه های مو ضوعی گوناگون تقسیم می نماید.این طبقه بندی،زمینه ساز اجرای عملیات بررسی وارزیابی کتاب ها توسط کار شناسان وداوران متخصص در هر یک از مو ضوعات است .

3- شورای بررسی کتاب

این شورامتشکل از گروه های تخصصی در حوزه های مختلف کتاب وزیر نظر دبیر شورای بررسی کتاب که از طرف مدیر کل محترم فر هنگی منصوب شده است،فعالیت می نمایند وکار شناسان این شورا بر اساس معیار های از پیش تعیین شده کتاب های مناسب دانش آموزان ومعلمان را انتخاب خواهند نمود.وحسب الامر مقام عالی وزارت افراد ذیل فهرست کتب گزینش شده ی شورای بررسی را به تأیید نهایی می ر سانند.

1-نماینده ی وزیر 2- معاون پرورشی وتر بیت بدنی3-نماینده ی حراست4-روحانی مطلع به نمایندگی از معاونت پرورشی 5- نماینده ی بسیج وزارت آموزش وپرورش 6- مدیر همکاری با حوزه .

4- نما یشگاه متمر کز

کتاب های منا سب و تأ ییدشده در شورای بررسی  به صورت نما یشگاهی متمر کز  تشکیل می گردد و کار شنا سان و صاحب نظران استان ها بر اساس گروه کار شناسی  کتاب های مورد نظر خود را برابر فرم های خاص تعیین شده انتخاب می نمایند.

بخش سوم

نما یشگاه کتاب دانش آموزی

نما یشگاه های کتاب همچنان که از نام طرح در سال جاری پیداست در 48000 مر کز از مراکز آموزشگاهی  بر گزار می شود و عملاً طیف بسیار وسیعی از دانش آموزان سراسر کشور را به دید،انتخاب وخرید تازه ترین کتاب های منتشره از سال 1387 تا 1390 با 20 در صد تخفیف فرا می خواند . این نما یشگاه ها به تنا سب دوره های آمو زشی در سه گروه از مدارس ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه بر گزار می شوند.

1- پوشش وسیع نمایشگاهی

در هر یک از نما یشگاه های مدارس به طور میانگین در دوره ی ابتدایی 000/800 ریال،در دوره ی راهنمایی 000/000/1 ریال ودر دوره ی متو سطه 000/200/1 ریال کتاب در معرض دید،انتخاب وخرید دانش آموزان قرار می گیرد وهر یک از این نما یشگاه ها- که عمدتاً در مدارس بر گزار می شوند-علاوه بر دانش آموزان همان مدرسه بر گزار کننده،از دانش آموزان مدارس همجوار نیز جهت بازدید از کتاب های نما یشگاه دعوت به عمل می آورند.از این رو ،به منظور تحت پوشش قرار دادن هر چه بیشتر دانش آموزان،مدارسی به عنوان محل بر گزاری نما یشگاه تعیین می شوند که از یک سو دارای بیشترین تعداد دانش آموزان و بهترین تجهیزات و امکانات بر گزاری نما یشگاه با شند واز سوی دیگر،از موقعیت جغرافیایی مناسب جهت آمدوشد سهل و روان دانش آموزان سایر مدارس همجوار بر خوردار با شند .

2- نما یشگاه های متمرکز دانش آموزی

بنابر تشخیص مسؤولان بر گزارکننده ی نما یشگاه ها در منا طق و نواحی تا بعه نما یشگاه های متمر کز نیز بر گزار می شود. این نما یشگاه ها از حیث تعداد عناوین و شمارگان کتاب ونیز از حیث امکانات و تجهیزات نما یشگاهی از مو قعیت بهتر و مطلوب تری بر خوردارند و می توانند تعداد زیادی از مدارس را تحت پوشش خود قراردهند.مجریان نما یشگاه های متمر کز به گونه ای بر نامه ریزی و سیاست گذاری می نمایند که بتوانند این نما یشگاه ها را با حجمی چند برابر بزرگتر از نما یشگاه های مدرسه ای بر گزار کنند ودر ضمن،طی هماهنگی های لازم با مدارس همجوار یا مدارس یک شهرستان یا بخش،دانش آموزان را برای بازدید از نما یشگاه دعوت نمایند .اما با این همه،تشکیل نما یشگاه های متمرکز بستگی به تشخیص ستاد اجرایی نواحی ومناطق تا بعه دارد ودر شرایطی بر گزار می شوند که کارکرد تبلیغی داشته باشند و یا امکان بر گزاری نما یشگاه در مدارس نباشد .

3-زمان وتمدید زمان نما یشگاه های دانش آموزی

این نما یشگاه ها در آبان ماه (هفته کتاب) بر گزار می شود و در صورت استقبال دانش آموزان،قابل تمدید است . تصمیم گیری تمدید زمان نما یشگاه با تشخیص مدیران مدارس است ولی در هر صورت،استمرار زمان آن باید با اطلاع مسؤول نما یشگاه ها در منطقه باشد .

4-خرید از نما یشگاه دانش آموزی برای تجهیزکتا بخانه های مدارس

بدیهی است این حرکت فر هنگی، نه تنها تا زه های نشر را در معرض « دید ، انتخاب و خرید » دانش آموزان قرار می دهد بلکه مو جبات غنی سازی کتا بخانه های آموزشگاهی را فراهم می آورد،نوعی حرکت خیر خواهانه ی فر هنگی به شمار می آید که در پرتو آن،دانش آموزان و سایر اهدا کنند گان کتاب، عملاً مشارکت در یک کار فر هنگی جمعی را تجربه می کننداز این رو،لازم است که مدارس بر گزار کننده ی نما یشگاه های دانش آموزی در این زمینه دست به تبلیغات وسیع و مؤثر بزنند و مخاطبان خود را جهت شرکت در این فعالیت اجتماعی و فر هنگی تر غیب و تشویق نمایند.اجرای تبلیغات لازم برای این فعالیت، منحصر به مدارس بر گزار کننده نیست،بلکه در درجه ی اول،منا طق و نواحی و سپس مدارس با ید در این زمینه نقش آفرینی کنند.

شایان ذکر است از آنجا که کتاب های این مایشگاه با 20 درصد تخفیف به فروش می رسند،اقدام وتلاش مدارس برای خرید کتاب از این نمایشگاه ها جهت تجهیز کتا بخانه های مدارس،نه تنها رونق وتحرک بیشتری در فعالیت نما یشگاهی به وجود می آورند،بلکه تسهیلات مناسبی را ازنظر صرف هزینه وزمان برای کتا بخانه ها ایجاد می کند.

بخش چهارم

تشکیلات و وظایف

- کمیته اجرایی شهرستان/نا حیه/ منطقه

تشکیلات:

در هر یک از شهرستان ها ،مناطق ونواحی تابعه ی استان،کمیته ای مرکب از افراد ذیل عهده دار هدایت فعالیت های طرح نما یشگاه های دانش آموزی مدارس می با شند:

1- رئیس اداره(رئیس کمیته اجرایی)

2-معاون پرورشی وتر بیت بدنی(نایب رئیس کمیته اجرایی)

3- مسؤول نما یشگاه کتاب(دبیر کمیته)

4-معاون آموزش وپرورش ابتدایی(عضو)

5- معاون آموزش وپرورش نظری ومهارتی( عضو)

6- کار شناس فر هنگی وهنری(عضو)

وظایف:

قبل از اجرای طرح:

- هماهنگی با استان جهت معرفی مسؤول نما یشگاه کتاب منطقه

- تو جیه مدیران مدارس به منظور بر گزاری مطلوب نما یشگاه ها

- اعلام نیاز کتاب برای منطقه

-در یافت سهمیه کتاب تعیین شده از استان در تاریخ مقرر وار سال بموقع به مدارس

- پیش بینی و انجام تبلیغات منا سب و گستر ده جهت تر غیب و تشویق و تهییج عمومی خصوصاً دانش آمو زان برای خرید کتاب

- تشکیل جلسه هماهنگی و توجیهی با مسئولان نما یشگاه های کتاب مدارس

- شنا سایی وتعیین فضای منا سب برای بر گزاری نما یشگاه متمر کز

-تمهید مقدمات لازم جهت جذب کمک های نهاد های مردمی ودولتی برای اجرای هر چه بهتر نما یشگاه وتجهیز کتا بخانه های آمو زشگاهی

هنگام اجرای طرح :

- پیش بینی افتتاح رسمی نما یشگاه متمر کز منطقه وتعدادی از نما یشگاه های مدارس با حضور مدیران مدارس و مسئولان نهاد های گوناگون شهرستان ومنطقه

تذکر: شا یسته است مراسم افتتاح رسمی نما یشگاه ها با حضور مدیران مدارس، مسئولان نهاد های فر هنگی وجهره ها وشخصیت ها ی فر هنگی محبوب پیش بینی شود ودر این زمینه بر اساس هماهنگی قبلی از مسئولان صدا وسیما و مطبوعات جهت انعکاس اخبار وتهیه ی گزارش های روزانه از فعالیت های طرح دعوت بعمل آید.

-تشویق وتر غیب مسئولان مدارس جهت حضور فعال اولیاء ومربیان ودانش آموزان در نما یشگاه

- اتخاذ تدابیر لازم جهت تشویق دانش آمو زان وسایر افراد برای خرید

- پیگیری اجرای مراسم جشن اهدای کتاب در پایان نما یشگاه

بعد از اجرای طرح:

همکاری با مسئول نما یشگاه جهت واریز وجوه به حساب موسسه فر هنگی منادی تر بیت و انجام تسویه حساب نهایی

- تهیه وار سال گزارش نهایی از فعالیت های انجام شده به منظور ار زیابی از منا طق

- کمیته اجرایی مدارس

تشکیلات :

      1-مدیر مدرسه(رییس کمیته و مسؤول اجرایی نما یشگاه)

      2-دونفر از کادر مدرسه به انتخاب مدیر؛تر جیحاً معاون پرورشی/مر بی پرورشی/کتا بدار

      3-نما ینده ی انجمن اولیاء و مر بیان

      4- مسؤول شورای دانش آموزی

وظایف :

1-در یافت کتاب از منطقه

2-پیش بینی مرا سم افتتا حیه ی نما یشگاه

3-انجام تبلیغات منا سب جهت تر غیب،تشویق و تهییج  عمو می دانش آموزان برای بازدید و خرید.

4-تر غیب دانش آموزان  برای خرید و اهداء کتاب به کتا بخانه ی مدر سه .

5- کتب با 20%  تخفیف به دانش آمو زان عر ضه شود .

6- اختصاص اعتبار از محل سرانه ی آمو زشگاه جهت جذب با قی مانده ی کتب نمایشگاه با 20% تخیف

7-  تهیه وارائه گزارش مالی و اجرایی

بخش پنجم

تو زیع و بسته بندی کتاب

بسته بندی کتاب ها در 3نوع کار تن جدا گانه برای هر یک از دوره های تحصیلی انجام می شود هر یک از کار تن های مر بوط به هر دوره ی تحصیلی نه تنها از جهت اندازه و تعداد کتاب ها متفاوت هستند،بلکه رنگ نو شته های روی کارتن و تسمه ی آنها نیز از یکدیگر متمایز می با شند.

کد گذاری کار تن ها ی بسته بندی شده،به گونه ای است که ضمن درج کد مر بوطه،با توجه به تنوع عنا وین کتاب های مر بوط به هر دوره ی تحصیلی و تعداد کارتن ها، شماره گذاری عددی نیز روی آنها اعمال می گردد. مثلاً :

کار تن های دوره ی ابتدایی :  A9 ..........، A1     مبلغ هر کارتن 000/800 ریال             45% طرح

کارتن های دوره ی راهنمایی : B9 .........، B1     مبلغ هر کارتن 000/000/1 ریال           35% طرح

کارتن های دوره ی متو سطه : C9 .........، C1     مبلغ هر کارتن 000/200/1 ریال           20% طرح

فهرست کتاب های هر کارتن علاوه بر الصاق به کار تن(به صورت بر چسب)در داخل کار تن نیز قرار داده می شود.

بخش ششم

ار سال کتاب

و ظیفه تحو یل کتاب به منا طق بر عهده استان می باشد . همچنان که در بخش و ظایف کمیته اجرایی منا طق ذکر شد ، مسؤول نما یشگاه منطقه در زمانی که اعلام خواهد شد جهت در یافت کتاب به مسؤول نما یشگاه استان مراجعه نما ید .

بخش هفتم

حق الزحمه ها و پاداش

حق الزحمه :

حق الزحمه ی عوامل اجرایی منا طق و نواحی و مدارس بر اساس زمان و میزان واریز وجوه کتب ار سالی پس از کسر تخفیفات به حساب مؤسسه فر هنگی منادی تر بیت به شرح جدول زیر می باشد .

واریز وجوه به حساب مؤسسه فر هنگی منادی تربیت

از 80 در صد وصولی

(با کسر 20 درصد تخفیف)

خا لص کل وجوه واریزی

تا ریخ

منطقه

مدرسه

حد اکثر تا 45 روز پس از بر گزاری نما یشگاه

11 در صد

با تشخیص کمیته منطقه از محل 11 در صد منطقه  برای مدارس مجری در نظر گر فته شود(حد اقل 5 در صد)

تذکر:

1-ملاک تشخیص زمان واریز وجه،تاریخ مندرج در فرم حواله وجه به حساب جاری مؤسسه می باشد .

2-به وجوهی که جهت تسویه حساب بیش از زمان اعلام شده پس از بر گزاری نما یشگاه به حساب مؤسسه واریز شود، در صد حق الزحمه عوامل اجرایی تو سط مؤسسه تعیین خواهد شد .

3-وجوه کتاب ها بر حسب قیمت پشت جلد آنها با ید تو سط کلیه ی مناطق با کسر تخفیف های ارائه شده ونیز کسر حق الزحمه ی 11 درصدی منا طق و مدارس به حساب جام 7217310000  بانک ملت شعبه ی ایرانشهر شمالی  کد  2/6322 ( شماره شبا IR730120000000001731000072  )  به نام مؤسسه فر هنگی منادی تر بیت واریز شود .  لازم به تو ضیح است که روی فیش ها حتماً  شماره ی تلفن و کد استان(18) ذکر شود وپس ازواریز وجه، اصل فیش واریزی به مسؤول نما یشگاه کتاب استان(کار شناسی فر هنگی وهنری) تحویل گردد .

4- لازم است جهت حسابرسی، اصل فیش یا حواله واریزی همراه فرم تکمیل شده(تسویه حساب پیوستی) به عنوان صورت جلسه اختتا میه نما یشگاه تحویل مسؤول نما یشگاه استان شود .

5-تصمیم گیری جهت پرداخت 40 در صد حق الزحمه ی عوا مل  اجرایی منطقه و مدر سه بر اساس جدول فوق به عهدی کمیته اجرایی بوده و 60 در صد با قیمانده به عنوان حق الزحمه به مسؤول نما یشگاه منطقه و مدر سه تعلق می گیرد .

برخی از معیار های ارزیابی وانتخاب کمیته های اجرایی مناطق

کمیته های اجرایی برتر،موفق  فعال وکوشا ی مناطق ونواحی استان بر اساس فعالیت های انجام شده در هفته کتاب وارسال گزارش کمی،کیفی،آماری ، تصویری و ... پس از ارزیابی گزارشات ارسالی وبازدید های بعمل آمده انتخاب می شوند.

-شاخص سرانه ی فروش دانش آموزی

- شاخص سرانه ی فروش مدرسه ای

- تسویه حساب بموقع

- تبلیغات واطلاع رسانی

- بر گزاری نمایش گاه متمر کز در منطقه

- تعداد نما یشگاه های بر گزار شده

- بر گزاری بر نامه افتتاحیه رسمی با حضور مسئولین و...

- انجام فعالیت های ابتکاری وخلاقیت های اجرایی

- انجام فعالیت های متنوع وجذاب با موضوع کتاب

- تعداد مدارس ودانش اموزان بازدید کننده از کتا بخانه های عمومی

- اجرای مسا بقات کتا بخوانی و ...

- و ......

اجرای شاخص های مذکور بر اساس ارزیابی از گزارش مکتوب ومصور در قالب CD   بعمل خواهد آمد

مناطقی که موفق به یکی از رتبه های برتر،موفق،فعال وکوشا شوند توسطه این اداره کل ومعاونت پرورشی وتر بیت بدنی وزارت آموزش وپرورش مورد تشویق قرار خواهند گرفت(پس از معرفی اسامی از سوی مناطق)

 

وبلاگ کار شناسی فر هنگی وهنری سازمان

http://www.fhcaspian.blogsky.com

وبلاگ پرسش مهر

http:// porseshmehr9.blogfa.com

باسمه تعالی

از:مدیریت/اداره آموزش وپرورش شهرستان/ناحیه/منطقه  ........................

به : اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

با سلام واحترام

بدین وسیله تقاضای میزان ریالی کتب در خواستی چهاردهمین دوره ی طرح ملی 48000 نما یشگاه کتاب در48000 مدرسه ومجتمع های آموزشی وپرورشی(سال تحصیلی 91-90) ومعرفی مسئول نمایشگاه این منطقه براساس جداول ذیل اعلام می گردد.مستدعی است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول دارند.

ردیف

دوره تحصیلی

تعداد نما یشگاه در خواستی

مبلغ درخواستی هر نما یشگاه

مبلغ کل درخواست به ریال

ملا حظات

1

ابتدایی

800000

2

راهنمایی

1000000

3

متوسطه

1200000

جمع

*****

نام ونام خانوادگی مسئول نمایشگاته

سمت

کدپرسنلی

تلفن مستقیم محل کار

تلفن همراه

تلفن منزل

نام ونام خانوادگی تنظیم کننده:                                              مهر وامضاء رئیس اداره آموزش وپرورش

امضاء وتاریخ

آخرین مهلت تحویل به کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل 7/7/90

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

معاونت پرورشی وتربیت بدنی

کارشناسی فرهنگی وهنری

عناوین نوزدهمین روزهای هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

سال      91-1390

ردیف

روز

تاریخ

عنوان

1

2

3

4

5

6

7

8

هنوز عناوین روز ها تا این تاریخ اعلام نشده است

با سمه تعالی

فرم تسویه حساب نهایی

شهرستان/نا حیه/منطقه   ..................

ردیف

شرح

مبلغ به ریال

ملا حظات

1

طرح دانش آموزی

کل سهمیه دانش آموزی

2

20%   تخفیف

3

80%  وصولی

4

11% حق الزحمه (از 80% )

5

مبلغ قابل واریز به حساب

مبلغ ردیف 5 طی فهرست ذیل به تعداد                 برگ فیش/حواله بانکی به حساب جاری 1731000072بانک ملت شعبه ایرانشهر شمالی(تهران) کد شعبه 2/6322 به نام مؤسسه فر هنگی منادی تر بیت واریز گردید .

«  شماره شبا IR730120000000001731000072  »

ردیف

شماره فیش/حواله

تا ریخ

نام بانک

نام شعبه

مبلغ به ریال

1

2

3

4

5

6

جمع کل

مسؤول نما یشگاه کتاب شهرستان/ناحیه/منطقه

نام ونام خانوادگی

مهروامضاء

طرح ها وبرنامه های مناطق ونواحی آموزش وپرورش استان قزوین درنوزدهمین دوره هفته کتاب(آبانماه)

سال تحصیلی   91-90

ردیف

عنوان طرح وبرنامه

مخاطبان

زمان اجراء

پیشنهاد دهنده

مکان اجراء

اداره کل

مناطق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

این جدول توسط منطقه تکمیل وحد اکثر تا مورخ 18/7/90 با کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل ارسال گردد


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188