فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390
رهنمود اعزام به جشنواره کشوری

سلام علیکم

     بااحترام، وآرزوی قبولی طاعات وعبادات،ضمن تشکراز زحمات وتلاشهای بی شائبه رؤسا،معاونین پرورشی وتر بیت بدنی،کار شناسان فر هنگی وهنری مناطق ونواحی،مدیران ،معاونین پرورشی ومربیان مدارس که در اجرای مرحل مختلف بیست ونهمین دوره مسابقات فر هنگی وهنری پرسش مهر ما را یاری نمودند،به پیوست رهنمود اعزام دانش آموزان بر گزیده استان جهت شرکت در جشنواره کشوری ارسال می گردد.مقتضی است مقرر فرمایید در اسرع وقت  ضمن اطلاع رسانی به افراد ذی نفع وتشکیل جلسه آموزشی وتوجیهی مطابق مقررات وموارد مطرحه شده در رهنمود اقدام لازم مبذول دارند.

رهنمود اعزام دانش آموزان بر گزیده مسا بقات فر هنگی وهنری جهت شرکت در بیست ونهمین جشنواره پژوهشی،ادبی وهنری

اصفهان ونیشابور- شهریور ماه 1390

سلام علیکم

 به استناد نامه شماره 64755/413/ و96204/1700601 مورخ 24/5/90 و22/5/90 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی واصفهان، اسامی دانش آموزان  برگزیده مر حله کشوری  در رشته های ادبی وهنری جهت شرکت در بیست ونهمین جشنواره پژوهشی ،ادبی وهنری دانش آموزان بر گزیده سراسر کشوردر رشته های (شعر،داستان ،مطالعه وتحقیق،سرود، نمایش صحنه ای وعروسکی،ساخت فیلم کوتاه،هنر های دستی وتجسمی)که در استان اصفهان و خراسان رضوی(نیشابور( بر گزار می گردد، به شرح جدول پیوست اعلام می گردد .

مقتضی است دستور فر مائید با توجه به رعایت مقررات،تو جیه دانش آموزان ونکات ذیل جهت حضور فعال و به موقع نامبردگان در جشنواره اقدام لازم مبذول گردد.

1- افراد اعلام شده از سوی ستاد برگزاری جشنواره به هیچ عنوان قابل تغییر و جایگزینی نخواهد بود ودر صورتی که بنا به هر دلیلی امکان حضور دانش آموزی در جشنواره وجود ندارد.مراتب حد اقل 3 روز قبل از اعزام کتباً به کار شناسی فر هنگی وهنری اعلام گردد.

2-دانش آموزان بر اساس ضوابط اعزام، صفحه های 34 و35 آیین نامه انضباطی کتاب پیام مهر ورعایت کامل دستور العمل اجرایی اردوها صادره از وزارت آموزش وپرورش به شماره 22028/140 مورخ 18/8/89 ، در جشنواره شر کت نموده واز اعزام هر گونه افراد همراه خارج از اسامی ذکر شده خود داری گردد.

3- به همراه داشتن وسایل شخصی از قبیل  ،دفتر چه بیمه،لباس،مسواک و... ضروری است .همچنین یاد آور می گردد از آوردن هر گونه وسایل تزئینی وگران قیمت وغیر ضرور خود داری نمایند،همچنین و ضع ظاهری و پوشش آنان بر اساس شئو نات اسلامی و لباس مدرسه مورد تا کید والزامی است .

4- اگر دانش آموزی دارای بیماری خاص می باشد(حتی الامکان از اعزام خود داری شود) در غیر اینصورت لازم است دارو های مورد نیاز را به همراه داشته وقبل از اعزام مراتب را به مسئولین اعلام نمایند.

5-همراه داشتن چادر برای خواهران در زیارت مشهد مقدس(رشته های هنری) الزامی است.

6- محل بر گزاری جشنواره هنری نیشابور(اردو گاه کشوری شهید رجایی) وجشنواره ادبی اصفهان(اردو گاه شهیدبهشتی) می باشد.

7- اخذ رضایت نامه کتبی وحضوری(پیوست) از ولی دانش آموزان وتحویل به کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل- 10روز قبل از اعزام

8-با توجه به تشکیل کار گاه آموزشی ،دانش آموزان ،اشعار،داستان وچکیده پژوهش خودراکه قبلا برای شرکت در مسابقات ار سال نموده اند، همراه داشته و آمادگی لازم  جهت ارائه اثر خود در جشنواره را داشته با شند.(یادآور می گردد پس از ارائه اثررتبه های اول تا سوم اعلام خواهدشد که جوایز نفرات با توجه به رتبه کسب شده متفاوت خواهد بود)

9- در پایان کار گاه های آموزشی،از محتوای مطالب مطرح شده،در هر کار گاه آزمون تستی به عمل خواهد آمد و به دانش آموزان گواهی رسمی حضور در کارگاه ذی ربط اعطا می گردد که در فعالیت های علمی آنان قابل بهره بر داری است.

10-زمان رفت  وبر گشت مطابق جدول ذیل می باشد. لازم است ساعت وروز اعلام شده به  دانش آموزان اعلام گردد.

11- گروه های نمایش شرکت کننده در جشنواره،جهت اجراء با امکانات کامل حضور یابند.

12- انتقال دانش آموزان از منطقه به محل اعزام و بالعکس(بر گشت) به عهده مناطق ونواحی می باشد لازم است قبلاً نسبت به تهیه وسیله نقلیه مناسب بر نامه ریزی واقدام گردد .

13- جهت صدور کارت شناسایی، کلیه شرکت کنندگان در جشنواره(دانش آموز،مربی وسرپرست و...)یک قطعه عکس4×3 به همراه داشته باشند

14- اسکان دانش آموزان،مربیان،سرپرستان و...(اعزامی به نیشابور)درچادر های گروهی 8نفره می باشد(با توجه به سردی هوا دراردوگاه در این ایام )همراه داشتن لباس گرم مورد تاکید است.

15- نظر به اعزام دانش آموزان پسر رشته های هنری به نیشابور بوسیله قطار بهمراه داشتن کارت ملی برای سوار شدن به قطار الزامی است.

16- گروه های نمایش صحنه ای وعروسکی لازم است نسبت به تهیه بروشور نمایش با هماهنگی کار شناسی هنری اقدام وحد اکثر تامورخ5/6/90 تحویل کار شناسی فر هنگی وهنری نمایند.

17- با توجه به انتخاب برادر  مراد مرادی از ناحیه یک قزوین بعنوان مربی همراه دانش آموزان پسر اعزامی به جشنواره  هنری از مورخ 13/6/90 لغایت 24/6/ 90به مقصد خرا سان رضوی- نیشابور و خواهر  فا طمه خاتمه از ناحیه یک قزوین بعنوان مربی همراه دانش آموزان دختر اعزامی به جشنواره ادبی از مورخ 24/6/90 لغایت 27/6/90 به مقصد اصفهان، و خواهر فتانه برازنده وزهرا پور سلطانی زاده از شهرستان البرز بعنوان مربی همراه دانش آموزان دختر اعزامی به جشنواره هنری از مورخ 18/6/90 لغایت 24/6/90 به مقصد استان خراسان رضوی و برادر اسماعیل افتخاری از منطقه آوج آباد بعنوان سرپرست  وآقای حسین محمدیاز شهرستان آبیک بعنوان مربی همراه دانش آموزان پسر اعزامی به جشنواره ادبی از مورخ 19/6/90 لغایت 22/6/90 به مقصد اصفهان. مقتضی است مقرر فر مائید  نسبت به صدور ماموریت اداری نامبر دگان در تاریخ های مذکور اقدام لازم مبذول گردد .

جدول اعزام دانش آموزان بر گزیده استان قزوین به بیست ونهمین جشنواره هنری،پژوهشی وادبی

                                                                                        دانش آموزان بر گزیده کشور- شهریور1390                                                      

جنسیت

رشته

تعداد

زمان رفت

زمان بر گشت

محل بر گزای

ملا حظات

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

پسران

هنری

10

8 صبح

یکشنبه

13/6/90

بعدازظهر

جمعه

18/6/90

خراسان رضوی-نیشابور

ازنیشابور

ساعت25/13 حرکت

پسران

ادبی

17

7صبح

شنبه

19/6/90

14

سه شنبه

22/6/90

اصفهان

اردو گاه شهید بهشتی

ساعت14 حرکت از اصفهان

دختران

هنری

25

15

جمعه

18/6/90

صبح

چهارشنبه

23/6/90

خراسان رضوی-نیشابور

حرکت از نیشابور

دختران

ادبی

8

7صبح

پنجشنبه

24/6/90

14

یکشنبه

27/6/90

اصفهان

حرکت از اصفهان

اسامی دانش آموزان برگزیده استان قزوین  در مسا بقات فر هنگی وهنری  مر حله کشوری

سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

تاریخ اعزام

محل جشنواره- اردو گاه

1

اسماعیل اروجی

باقر العلوم

ضیاء آباد

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

2

کیهان بختیاری

باقر العلوم

ضیاء آباد

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

3

جلال اروجی

باقر العلوم

ضیاء آباد

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

4

علیرضا عبد الهی

صدرا2

ناحیه دو

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

5

مرتضی فرجی

صدرا2

ناحیه دو

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

6

احمد قاسمی

صدرا2

ناحیه دو

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

7

مهدی خداوردیلو

شهیدبهشتی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

8

حسن اله وردیلو

شهیدبهشتی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

9

محسن خلوصی شایان

شهیدبهشتی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

10

جواد افتخاری

سیداحمدخمینی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

11

محسن افتخاری

سیداحمدخمینی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

12

مرتضی طاهری

سیداحمدخمینی

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

13

آرمان زاد پور

پارس

ناحیه یک

پسر

شعر

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

14

محمد حسامی

علامه امینی

ناحیه یک

پسر

شعر

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

15

سهیل محمدیان اصل

فارابی

تاکستان

پسر

شعر

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

16

حسین فلاح قلعه تبار

شیخ هاشم

شال

پسر

داستان کوتاه

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

17

آرمین صالحی نجاتی

امام خمینی(ره)

آبیک

پسر

داستان کوتاه

19/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

18

مهسا چیتگرزاده

حدیث کساء

ناحیه دو

دختر

مطالعه وتحقیق

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

19

زهرا درویشی

حدیث کساء

ناحیه دو

دختر

مطالعه وتحقیق

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

20

نغمه تندی

اسراء

ناحیه یک

دختر

مطالعه وتحقیق

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

21

فاطمه جمالیان

اسراء

ناحیه یک

دختر

مطالعه وتحقیق

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

22

زهرا علی نیا

اسراء

ناحیه یک

دختر

مطالعه وتحقیق

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

23

مهسا رشوند

فاطمیه

الموت شرقی

دختر

شعر

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

24

شکوفه لشگری

معراج

ضیاء آباد

دختر

شعر

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

25

افسانه برخورداری

الزهراء

خرمدشت

دختر

داستان کوتاه

24/6/90

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

26

سعید چگینی

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

27

علی رئیسی

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

28

اشکان اسلامی

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

29

محسن زرینی

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

30

آرش آزاد

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

31

محسن تقوایی

علامه طباطبایی

ناحیه یک

پسر

نمایش صحنه ای

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

32

سینا ملا حسنی

شهید انصاری

ناحیه دو

پسر

گواش

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

33

امیر حسین جمشیدی

شهید انصاری

ناحیه دو

پسر

طراحی

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

34

حمید رضا سلیمانی

پارس

ناحیه یک

پسر

تذهیب

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

35

سهیل محمودی

علامه  امینی

ناحیه یک

پسر

فیلم کوتاه

13/6/90

شهید رجایی نیشابور

36

ستاره ناصری

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

37

زهرا شالی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

38

نیلو فر رستمی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

39

مهسا فلاح لیاولی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

40

نیلو فر طارمی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

41

الهه ناصری

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

42

زهرا بهرامی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

43

مریم زمانی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

44

پریسا شاهرخ پور

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

45

زهرا کشاورز شاکری

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

46

فاطمه دوست محمدی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

47

زهرا احمدی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

48

سکینه جعفری

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

49

فاطمه نصر الهی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

50

فهیمه نصر الهی

سمیه

البرز

دختر

تئاترعروسکی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

51

منظر اروجی

معراج

ضیاء آباد

دختر

جاجیم بافی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

52

بهاره آشوری

الزهرا

ناحیه دو

دختر

تذهیب

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

53

نرگس صفری

ارم

ناحیه یک

دختر

بسته بندی

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

54

پرستو طاهر خانی

کوثر

تا کستان

دختر

گواش

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

55

فریدخت سادات فخار

توحید

ناحیه دو

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

56

مائده محمدی

آوج

پروین اعتصامی

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

57

سپیده صرافها

شاهد نرگس

ناحیه یک

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

58

فاطمه مشهدی آقایی

صدیقه کبری

ناحیه دو

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

59

فا طمه شیرویه نژاد

صدیقه کبری

ناحیه دو

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

60

رضوان رجبی

شاهد نرگس

ناحیه یک

دختر

فیلم کوتاه

18/6/90

شهید رجایی نیشابور

توجه :اسامی بدون احتساب مربیان ورتبه های پرسش مهر دانش آمو.زان وهمکاران می باشد

کار شناسی فرهنگی وهنری

26/5/90


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188