فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
سه‌شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1390
نتایج مسا بقات ادبی فر هنگیان

نتایج مرحله استانی مسا بقات پرسش مهر 11فر هنگیان استان قزوین در رشته های ادبی

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتمنطقهمدرسهرشتهگرایشمدرک تحصیلی رتبهملاحظات 
47مهلقا طاهرپورزنآبیکآزادگانمقاله نویسی دیپلمسوم 
2اکرم سعید نژادزنآبیکسمائیان یکشعر فوق دیپلماول 
49فریبا حسامیزنآبیکنورمقاله نویسی فوق دیپلمدوم 
12میرزا محمد زرگرمردآبیکفرهنگشعر فوق دیپلمسوم 
19فاطمه میرزاییزنآوجپیام لکداستان نویسی  دیپلماول 
48مریم علمشاهیزنآوجهدفمقاله نویسی فوق دیپلماول 
51عذرا علمشاهیزنآوجهدفمقاله نویسی لیسانساول 
29مهدی جعفر بگلومردآوجامیدانقلابداستان نویسی فوق دیپلمدوم 
11اصغر قدیانیمردآوجالغدیرشعر فوق دیپلمدوم 
34نقی هاشمیمردآوجشهید بهشتیداستان نویسی فوق لیسانساول 
18علیرضا عباسی ولدیمردآوجامام صادق(ع)شعر فوق لیسانسسوم 
43مهدی میرزاییمردآوجالغدیرمقاله نویسی فوق لیسانسدوم 
14مهدی قدیانیمردآوجالغدیرشعر لیسانسدوم 
45مریم آداشی فتیدهزناسفرورینعباس معصومیمقاله نویسی دیپلماول 
23فاطمه صادقیزناسفرورینچمرانداستان نویسی فوق دیپلمسوم 
20بزرگ آخته جیرندهزنالبرزفضهداستان نویسی  دیپلمدوم 
1لیلا محمد بیگیزنالبرزفاطمه زهرا(س)شعر دیپلماول 
46محبوبه حبشی هازنالبرزبهارمقاله نویسی دیپلمدوم 
4سهیلا یوسفیزنالبرزحضرت مهدی_عج)شعر فوق دیپلمسوم 
9حمیده چیتگرهازنالبرزمصلی نژادشعر فوق لیسانسدوم 
54فرخنده جعفری پور میبدیزنالبرزاندیشه دومقاله نویسی فوق لیسانساول 
25طیبه به بم شهرکیزنالبرزبیاضیانداستان نویسی لیسانسدوم 
52راضیه سیف وندزنالبرزهفت تیرمقاله نویسی لیسانسدوم 
37ابراهیم میر بلوک بزرگیمردالبرزاستقلالمقاله نویسی فوق دیپلمدوم 
17محمد درویشوندمردالبرزایثارشعر فوق لیسانسدوم 
13سلیم زراعت جومردالبرزثارالهشعر لیسانساول 
5پریسا مختاریزنالموت غربیفاطمیهشعر لیسانساول 
53فاطمه زاهدیانزنالموت غربیفاطمیهمقاله نویسی لیسانسسوم 
27شیدا قدیریزنبویین زهراهجرتداستان نویسی فوق لیسانساول 
55مهری محمودیزنبویین زهرامعلممقاله نویسی فوق لیسانسدوم 
26معصومه رحمانیزنتاکستانپروین اعتصامیداستان نویسی لیسانسسوم 
7فرح صفاییزنتاکستانبنت الهدیشعر لیسانسسوم 
35بهمن رحمانیمردتاکستانامام حسین(ع)داستان نویسی فوق لیسانسدوم 
39عابدین خلیلی مقدممردتاکستاناداریمقاله نویسی لیسانساول 
38حسین غفوریمردخرمدشتشهیدمیرزامقاله نویسی فوق دیپلمسوم 
44ابراهیم سلطانیمردخرمدشتشهید میرزا کاظم لومقاله نویسی فوق لیسانسسوم 
3طاهره یار محمدیزنشالفجرشعر فوق دیپلمدوم 
8طیبه تاریوردیزنشالعفافشعر فوق لیسانساول 
28داوود زینلیمردشالالغدیرداستان نویسی فوق دیپلماول 
10حسین عاملیمردشالشهیدزارعیشعر فوق دیپلماول 
32یداله محمد رضاییمردشالادارهداستان نویسی لیسانسدوم 
41میثم عاملیمردشالشهید حسینیمقاله نویسی لیسانسسوم 
36سعید  سهرابیمردضیاء آبادسید الشهداءمقاله نویسی فوق دیپلماول 
30حمید مقدممردطارم سفلیشهیدمقدمداستان نویسی فوق دیپلمسوم 
31جعفر قاسمی کیامردطارم سفلیمعلمداستان نویسی لیسانساول 
22معصومه فتاحیزنناحیه دوحاجی بهرامی دئداستان نویسی فوق دیپلمدوم 
50مریم رنجبر امیدیزنناحیه دوشهیدی یکمقاله نویسی فوق دیپلمسوم 
24حمیرا عبدالرحیمی افشارزنناحیه دوصدیقه کبری دوداستان نویسی لیسانساول 
6لیلا پیله چیزنناحیه دومریم جوادیشعر لیسانسدوم 
33محمد رضا دوستی شنبرگیمردناحیه دودشتیداستان نویسی لیسانسسوم 
21فرزانه سهرابیزنناحیه یکپیام انقلابداستان نویسی فوق دیپلماول 
56پروین آل حسین حائری زنناحیه یکحجابمقاله نویسی فوق لیسانسسوم 
16نورعلی شعبانیمردناحیه یکعلامه جعفریشعر فوق لیسانساول 
42خدابخش کرمیان زیارانیمردناحیه یکصدرامقاله نویسی فوق لیسانساول 
15قربان یوسفیمردناحیه یکشهیدباریک بینشعر لیسانسسوم 
40احد اله حسن پورمردناحیه یکپاسدارانمقاله نویسی لیسانسدوم 


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188