فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389
فرم ارسال آثار دستی وتجسمی دانش آموزان

فرم ارسال آثار هنر های دستی وتجسمی دانش آموزان شرکت کننده در مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر جهت شرکت در مر حله استانی

لیست ارسال آثار دانش آموزان شرکت کننده در بیست ونهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر

یادواره همت مضاعف *کار مضاعف            

سال تحصیلی 90-89          هنر های دستی وتجسمی

ناحیه /منطقه/شهرستان...................

ردیف

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

مقطع

رشته

گرایش

رتبه

جنسیت

1

راهنمایی

نقاشی

رنگ روغن

بر گزیده

پسر

2

//

آبرنگ

//

//

3

//

مداد رنگی

//

//

4

//

رنگ روغن

//

دختر

5

//

آبرنگ

//

//

6

//

مداد رنگی

//

//

7

//

طراحی

مداد

//

پسر

8

//

ذغال

//

//

9

//

مداد

//

دختر

10

//

ذغال

//

//

11

//

خوشنویسی

نستعلیق

//

پسر

12

//

نستعلیق

//

دختر

13

شکسته نستعلیق

پسر

14

شکسته نستعلیق

دختر

15

نسخ

پسر

16

نسخ

دختر

17

ثلث

پسر

18

ثلث

دختر

19

//

بافته های

داری

قالی بافی

//

پسر

20

//

//

//

دختر

21

//

گلیم بافی

//

پسر

22

//

//

//

دختر

23

//

جاجیم بافی

//

پسر

24

//

//

//

دختر

25

//

دوخت  های بومی

وسنتی

سوزن دوزیهای بومی

//

دختر

26

//

پسر

27

//

پته دوزی

//

دختر

28

//

پسر

29

//

گلابتون دوزی

//

دختر

30

//

پسر

31

دبیرستان

نقاشی

رنگ روغن

//

پسر

32

//

آبرنگ

//

//

33

//

گواش

//

//

34

//

مدادرنگی

//

//

35

//

پاستل

//

//

36

//

رنگ روغن

//

دختر

37

//

آبرنگ

//

//

38

//

گواش

//

//

39

//

مدادرنگی

//

//

40

//

پاستل

//

//

41

هنرستان

رنگ روغن

//

پسر

42

//

آبرنگ

//

//

43

//

گواش

//

//

44

//

مدادرنگی

//

//

45

//

پاستل

//

//

46

//

رنگ روغن

//

دختر

47

//

آبرنگ

//

//

48

//

گواش

//

//

49

//

پاستل

//

//

50

دبیرستان

طراحی

مداد

//

پسر

51

//

قلم فلزی

//

//

52

//

آب مرکب

//

//

53

//

ذغال

//

//

54

//

مداد

//

دختر

55

//

قلم فلزی

//

//

56

//

آب مرکب

//

//

57

//

ذغال

//

//

58

هنرستان

مداد

//

پسر

59

//

قلم فلزی

//

//

60

//

آب مرکب

//

//

61

//

ذغال

//

//

62

//

مداد

//

دختر

63

//

قلم فلزی

//

دختر

64

//

آبمرکب

//

//

65

//

ذغال

//

//

66

دبیرستان

گرافیک و گرافیک رایانه ای

تصویر سازی

//

پسر

67

//

پوسترسازی

//

//

68

//

طراحی آرم

//

//

69

//

بسته بندی

//

//

70

//

تصویرسازی

//

دختر

71

//

پوسترسازی

//

//

72

//

طراحی آرم

//

//

73

//

بسته بندی

//

//

74

هنرستان

تصویر سازی

//

پسر

75

//

پوسترسازی

//

//

76

//

طراحی آرم

//

//

77

//

بسته بندی

//

//

78

//

تصویر سازی

//

دختر

79

//

پوسترسازی

//

//

80

//

طراحی آرم

//

//

81

//

بسته بندی

//

//

82

دبیرستان

خوشنویسی

نستعلیق

//

پسر

83

//

ثلث

//

//

84

//

شکسته نستعلیق

//

//

85

//

نستعلیق

//

دختر

86

//

ثلث

//

//

87

//

شکسته نستعلیق

//

//

88

هنرستان

نستعلیق

//

پسر

89

//

ثلث

//

//

90

//

شکسته نستعلیق

//

//

91

//

نستعلیق

//

دختر

92

//

ثلث

//

//

93

//

شکسته نستعلیق

//

//

94

دبیرستان

کاریکاتور

کاریکاتور

//

پسر

95

//

//

//

دختر

96

هنرستان

//

//

پسر

97

//

//

//

دختر

98

دبیرستان

نقاشی ایرانی

نگارگری

//

پسر

99

//

تذهیب

تشعیر

//

//

//

//

100

//

101

//

نقشه قالی

//

//

102

//

نگارگری

//

دختر

103

//

تذهیب

//

//

104

//

تشعیر

//

//

105

//

نقشه قالی

//

//

106

هنرستان

نگارگری

//

پسر

107

//

تذهیب

//

//

108

//

تشعیر

//

//

109

//

نقشه قالی

//

//

110

//

نگارگری

//

دختر

111

//

تذهیب

//

//

112

//

تشعیر

//

//

113

//

نقشه قالی

//

//

114

دبیرستان

بافته های داری

قالی بافی

//

پسر

115

//

//

//

دختر

116

//

گلیم بافی

//

پسر

117

//

//

//

دختر

118

//

جاجیم

//

پسر

119

//

//

//

دختر

120

هنرستان

فالی بافی

پسر

121

//

//

دختر

122

//

گلیم بافی

پسر

123

//

//

دختر

124

//

جاجیم بافی

پسر

125

//

//

دختر

126

دبیرستان

هنر های چوبی

معرق کاری

پسر

127

//

//

دختر

128

//

منبت کاری

پسر

129

//

//

دختر

130

//

مشبک کاری

پسر

131

//

//

دختر

132

هنرستان

معرق کاری

پسر

133

//

دختر

134

//

منبت کاری

پسر

135

//

//

دختر

136

//

مشبک کاری

پسر

137

دبیرستان

آنالوگ

پسر

138

//

//

دختر

139

//

عکاسی

دیجیتال

پسر

140

//

//

دختر

141

هنرستان

آنالوگ

پسر

142

//

//

دختر

143

//

دیجیتال

پسر

144

//

//

دختر

145

دبیرستان

سفالگری

لعابدار

پسر

146

//

//

دختر

147

//

بدون لعاب

پسر

148

//

//

دختر

149

هنرستان

لعابدار

پسر

150

//

//

دختر

151

//

بدون لعاب

پسر

152

//

//

دختر

153

دبیرستان

نقاشیخط

نقاشیخط

پسر

154

//

//

دختر

155

هنرستان

//

پسر

156

//

//

دختر


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188