فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389
گزارش هفته کتاب

گزارش عملکرد حوزه کتاب ، کتا بخانه

و فعالیت های کتا بخوانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

معاونت پرورشی وتر بیت بدنی

کار شناسی فر هنگی وهنری

گزارش عملکرد حوزه کتاب ، کتا بخانه

و فعالیت های کتا بخوانی

در هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

سیزدهمین دوره بر گزاری طرح ملی

« 40000 نما یشگاه کتاب در 40000 مدرسه»

سال تحصیلی

90-1389

فهرست مطالب

·       مقدمه

·       بر گزاری جلسه هماهنگی

·       تبلیغات واطلاع رسانی

·       نما یشگاه های کتاب

·       نواختن زنگ کتاب وکتا بخوانی

·       جشن اهداء کتاب

·       اجرای سرود ونقاشی همگانی وسایر فعالیت های جنبی

·       بازدید از کتا بخانه های عمومی سطح استان

·       تقدیر از دانش آموزان بر تر کتا بخوان ودانش آموزان پژوهشگر برتر

·       اجرای طرح وجین کتا بخانه های آموزشگاهی

·       بر گزاری مسا بقات کتا بخوانی

·       استاندارد سازی کتا بخانه های آموزشگاهی

·       فعالیت های کتا بخانه مر کزی امورتربیتی

·       کاروان کتاب

·       اهداء کتاب

·       وبلاگ کار شناسی فر هنگی وهنری

·       مراسم تجلیل از دانش آموزان وفرهنگیان حائز رتبه در مسا بقات کشوری

·       سایر فعالیت ها

مقدمه :

بدون شک در حیطه مسا ئل فر هنگی جامعه،عوامل مختلفی تأثیر گذار هستند،ولی تأثیرونقش هیچ کدام ازآن ها برتر وبیش تراز کتاب وکتا بخانه نیست، به نحوی که علی رغم ظهور و ورود تکنولوژی های پیشرفته باید اذعان داشت که سا ختار وزیز بنای امور فر هنگی ومؤلفه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و . . . از راه کتاب،کتا بخانه و کتابخوانی امکان پذیر است. وتجلی فر هنگی هر جامعه به میزان ار تبا ط مردم با کتاب و کتا بخانه بستگی دارد.

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین با در اختیار داشتن حدود212000 جمعیت دانش آموزی در سه دوره تحصیلی و بیش از 1700 مدرسه ، جمعیت بالقوه جوان استان را تحت پوشش دارد.نسلی که در آینده سکان دار اداره استان وکشور خواهد بود. این نسل باید نسل آگاه،خودباور،حقیقت جو،ارزشی،متعهد،دین باور،توانمند،اهل بصیرت، مطالعه وپژوهش باشد.

پرورش چنین نسلی نیاز به « عزم ملی » و « تلاش همگانی ومستمر» دارد. خانواده ها،مدیران،مر بیان و ... مدارس وبه طور کلی همه دست اندر کاران نظام تعلیم وتربیت در شکل گیری  توانمند ی های مذکور تأثیر گذارند. در این راستا کتا بخانه های کلاسی(دوره ابتدایی) وآموزشگاهی ( دوره  راهنمایی ومتوسطه) به عنوان اولین ابزار مر تبط با کار کتا بخوانی دانش آموزان در این چرخه اهمیت مضاعفی دارند ودر صورت تحقق اهداف آن ها  می توان به تر ویج فر هنگ کتا بخوانی و علاقه مند نمودن کودکان،نوجوانان وجوانان دانش آموز وفر هنگیان استان به مطالعه وپژوهش امید وار بود.

لذا در راستای تحقق موارد فوق بر نامه ها و طرح های مختلفی توسط کار شناسی فر هنگی وهنری اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین برای سال تحصیلی 90- 89 پیش بینی وبه مناطق و مدارس تحت عنوان تقویم اجرایی ار سال شده است . گزارش بر خی از بر نامه ها که در طول سه ماهه اول سال تحصیلی بویژه در هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و بر گزاری سیزدهمین دوره طرح ملی « 40000 نما یشگاه کتاب در 40000 مدرسه » اجراء شده است تقدیم می گردد .

جلسه هماهنگی وتوجیهی:

 بر گزاری یک جلسه هماهنگی وتو جیهی برای اجرای مطلوب طرح ها وبر نامه های هفته کتاب با حضور کار شناسان محترم فر هنگی وهنری ومسئو لین نما یشگاه های کتاب  منا طق ونواحی استان در اردو گاه شهید بابایی و همچنین بر گزاری یک جلسه با حضور معاونین محترم پرورشی وتر بیت بدنی مناطق چهارده گانه استان .

تبلیغات واطلاع رسانی :

* تهیه وتوزیع 2000 بر گ پوستر « جشن اهدای کتاب به کتا بخانه های کلاسی وآموزشگاهی» وهجدهمین دوره هفته کتاب وکتا بخوانی

* تهیه وتوزیع 2000برگ پوستر ویژه سیزدهمین دوره  طرح «40000 نما یشگاه کتاب در 40000 مدرسه»

* تهیه  ونصب پلا کارد و بنر های تبلیغاتی در سطح مدارس وادارات با موضوع کتاب وکتا بخوانی

* درج جملاتی با موضوع واهمیت کتاب وکتا بخوانی در سربرگ نامه های اداری در طول هفته کتاب

* درج بخشنامه ها ودستورالعمل ها و پیام های تبلیغاتی وپیام وزیر محترم به مناسبت هفته کتاب در وبلاگ کار شناسی وهمچنین درج بر نامه ها ومراسم های اجراء شده در مناطق

نما یشگاه های کتاب :

*  بر گزاری سیزدهمین دوره طرح ملی « 40000 نما یشگاه کتاب در40000 مدرسه » در سطح مناطق ومدارس استان.

دوره تحصیلی

تعداد نما یشگاه بر گزار شده

مبلغ کتاب توزیع شده به ریال

ابتدایی

286

000/400/458

راهنمایی

180

000/000/360

متوسطه

90

000/000/216

جمع کل

556

000/400/034/1

تعداد کتاب های توزیع شده در نما یشگاه ها

دوره تحصیلی

تعداد عناوین کتاب های توزیع شده

تعداد جلد کتاب های توزیع شده

ابتدایی

497

47405

راهنمایی

483

23085

متوسطه

413

12540

جمع

1393

83030

* افتتاح رسمی نما یشگاهها در تمامی مناطق و مدارس چهارده گانه استان  دو شنبه 24/8/89 روز خانواده ، کودک ، دانش آموز و مدرسه با شعار دوستی با اهداء کتاب.

* افتتاح رسمی و نمادین این نما یشگاه ها با حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان، فر ماندار شهرستان البرز ومعاون فر هنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و سایر مسئولین استانی درمورخ 24/8/89 در دبیرستان سمیه البرز

نواختن زنگ کتاب وکتا بخوانی:

همزمان با آغاز هفته کتاب زنگ کتاب وکتا بخوانی در سطح تمامی مدارس استان در روز دوشنبه مورخ 24/8/89 ساعت 30/9 صبح( برای مدارس شیفت صبح) و30/14 بعد از ظهر( برای مدارس شیف بعد از ظهر) با قرائت پیام وزیر محترم آموزش وپرورش و با حضور مسئولان استان ،شهرستان وبخش ها بصدا درآمد. که این مراسم نیزبصورت نمادین با قرائت پیام وزیر محترم توسط یک از دانش آموزان و با حضور مدیر کل محترم آموزش وپرورش وسایر مسئولان استان در شهرستان البرز مدر سه سمیه نواخته شد. و به منا سبت بر خی از مدارس استان اقدام به نیم ساعت مطالعه آزاد کتاب های غیر درسی رات تحت عنوان زنگ مطالعه اختصاص داده و دانش آموزان به مطا لعه پر داختند.

جشن اهدای کتاب :

 جشن اهدای کتاب به کتا بخانه های کلاسی مدارس ابتدایی و کتا بخانه های آموزشگاهی مدارس راهنمایی ومتوسطه با شعار « دوستی با کتاب، اهداء کتاب » در طول هفته کتاب در سطح تمامی مدارس استان بر گزار گردید.که این جشن با تبلیغات قبلی از قبیل نصب پوستر وتراکت های تبلیغاتی و ... آغاز ودانش آموزان در یکی از روزهای هفته کتاب که توسط مدارس مشخص شده کتاب های اهدایی خود را به مدرسه آورده ودر مراسمی ویژه به کتا بخانه اهداء نمودند. که این مراسم نیز بصورت نمادین در تمامی مناطق با حضور رؤسای آموزش وپرورش وسایر مسئولین انجام گردید. و همچنین هر مدرسه به فرا خور توان خود دانش آموزانی را که بیشترین کتاب را به کتا بخانه اهداء کردند تقدیر نمودند.

با زدید از کتا بخانه های عمومی استان :

با هماهنگی ومکاتبه با اداره کل کتا بخانه های عمومی استان کلیه مناطق استان طی رهنمود اعزام دانش آموزان جهت بازدید از 26 کتا بخانه عمومی در سطح استان ، اقدام به اردی یک روزه بازدید دانش آموزان از این کتا بخانه ها نمودند و دانش آموزان بازدید کننده بصورت رایگان به عضویت این کتا بخانه ها درآمدند.

تقدیر از دانش آموزان بر تر کتا بخوان ودانش آموزان برتر پژوهشگر:

از جمله دیگر فعالیت ها به منا سبت هفته کتاب، شناسایی وتقدیر بیش از 200 دانش آموز برتر کتا بخوان استان و200 دانش آموز برتر وفعال کتا بیار مدارس و همچنین تقدیر از 14 دانش آموز پژوهشگرپسر و14 دانش آموز پژوهشگر دختر دوره متوسطه می باشد. همنچنین حضورو تقدیراز4 دانش آموز بر تر کتا بخوان و4 آموزگار فعال کتا بخانه های کلاسی در جشنواره هفته کتاب که توسط وزارت آموز وپرورش از23/8/89 لغایت 25/8/89  در محل کتا بخانه ملی بر گزار گردید .

طرح وجین کتاب در کتا بخانه های مدارس:

تهیه وتدوین رهنمود طرح وجین کتاب در کتا بخانه های آموزشگاهی با شعار « غذای روح سالم یا فاسد؟ » وارسال به مناطق ونواحی استان جهت آغاز پالایش کتا بخانه های مدارس از اولین روز هفته کتاب . وبر گزاری یک جلسه توجیهی با حضور معاونین محترم پرورشی وتر بیت بدنی مناطق راجع به تبیین وتوزیع ابعاد مختلف طرح.

مسا بقه کتا بخوانی :

اجرای مسا بقه کتا بخوانی در سطح مناطق و مدارس استان ویژه دانش آموزان وفر هنگیان از جمله از کتاب « وصیت نامه حضرت امام حسین (ع) در مسیر کر بلا» ویژه دانش آموزان و کتاب«کلام،عرفان وحکمت عملی» ویژه فر هنگیان وتقدیر واهداء جایزه به نفرات بر تر وبر گزیده بیش از یکصد نفر.

و همچنین بر گزاری مسا بقه اطلاعات عمومی با همکاری اداره کل فر هنگ وارشاد اسلامی استان با مشارکت 12590 دانش آموز واقدام جهت تهیه بن کارت الکتر ونیکی کتاب برای یکصد نفر ازدانش آموزان بر گزیده.

جدول مقایسه تعداد  دانش آموزان شرکت کننده در مسا بقه اطلاعات عمومی منا طق ونواحی استان قزوین

به منا سبت هفته کتاب آبان ماه 1389

ردیف

نام منطه

تعداد سهمیه

تعداد دانش آموزان دختر شرکت کننده

تعداد دانش آموزان پسرشرکت کننده

تعداد کل شرکت کننده

1

آبیک

8

161

225

386

2

البرز

10

982

457

1439

3

اسفرورین

6

111

49

160

4

آوج

6

379

570

949

5

بوئین زهرا

8

94

----

94

6

تا کستان

8

240

160

400

7

خرمدشت

6

342

431

773

8

الموت شرقی

5

130

10

140

9

الموت غربی

5

178

167

345

10

شال

6

315

220

535

11

ضیاء آباد

6

809

869

1678

12

طارم سفلی

5

20

25

45

13

ناحیه یک قزوین

12

3230

2100

5330

14

ناحیه دو قزوین

9

283

33

316

جمع کل

100

7274

5316

12590

تجهیز واستاندارد سازی کتا بخانه های آموزشگاهی :

تجهیز ،استاندارد سازی وافتتاح رسمی 3 کتا بخانه آموزشگاهی 1- دبیرستان شهید بهشتی ناحیه دو قزوین 2- دبیرستان سمیه شهرستان البرز3- مدرسه راهنمایی شاهد بهشتیان ناحیه دو قزوین.

همچنین تجهیز وافتتاح 26 کتا بخانه کلاسی مدارس ابتدایی در منطقه اسفر ورین با مساعدات ریاست محترم منطقه و بخشداری

کتا بخانه مرکزی امور تربیتی :

·        درج  اطلاعیه های مختلف در سایت اداره در خصوص کتابخانه و فعالیت های آن

·        آبونمان نشریات شامل روزنامه,هفته نامه و ماهنامه و ثبت کاردکس نشریات

·        خریداری کتاب وآبونمان و اشتراک یک ساله ی نرم افزار نمایه مقالات نشریات به همراه قفل شبکه  از نمایشگاه کتاب تهران(اردیبهشت 89)

·        پیگیری جهت اختصاص و دریافت  مبلغ 20000000ریال اعتبار جهت خریداری کتاب از ششمین نمایشگاه کتاب استانی

·        و خرید حدود  30000000  کتاب در روزهای 10و 11آبان (به اتفاق 6 نفر از همکاران ناحیه 2 )

·        تنظیم و ارسال بخشنامه جهت معرفی رابط کتابخانه در مدارس و اعلام اسامی کتابخوانهای برتر کتابخانه و صدور لوح تقدیر و پیگیری اهدای جوایز بخشنامه 46/12573-11/7/89 

·        طراحی و چاپ و توزیع  بنر تبلیغاتی کتابخانه برای مدارس راهنمایی و متوسطه ی شهر قزوین در ابعاد70 *100   

·        طراحی و چاپ بنر برای تابلوی کتابخانه و چارچوب مربوطه در ابعاد    70* 135  و نصب آن 

·        نصب مجدد ویندوز و برنامه ی مدیریت اطلاعات کتابخانه  بر روی تمامی سیستم های کتاخانه 

·        تهیه ی کتابشناسی ملی

·        عضویت کتابخانه در سایت کتابخانه های ایران و قراردادن اطلاعات منابع کتابخانه در این سایت( به آدرس :

(    http://www.lib.ir/libview/doclist-Asp) و ایجاد لینک جستجو ی منابع کتابخانه در سایت ناحیه 2

·        پیگیری جهت درخواست تشویق مدیر و معاون پرورشی مدرسه راهنمایی  امام حسن(ع) یک   به خاطر  معرفی و تشویق دانش آموزان جهت عضویت گروهی  در کتابخانه

·        ارسال نامه به ناحیه ی یک و اعلام اسامی  دانش آموزان کتابخوان برتر کتابخانه  از ناحیه ی یک و صدور لوح تقدیر و پیگیری اهدای جوایز

·        تهیه و تکثیر بروشور تبلیغاتی کتابخانه

·        جابجایی و ساماندهی بخش مرجع به منظور استفاده ی راحت تر اعضا و مراجعین از منابع آن 

همکاری جهت ورود اطلاعات پایگاه های فعالیت های تابستانی ناحیه 2 در سایت اوقات فرغت سازمان ملی جوانان شامل برگزاری کلاس آموزش همکاران پایگاه ها و رفع اشکال حضوری و...)

·        ارسال نامه به ناحیه ی یک جهت معرفی رابط کتابخانه 47/13301-20/7/89

·        صدور کارت رابطین مدارس و ارسال به واحد های آموزشی ناحیه ی 2

·        ارسال پیام کتابخانه برای رابطین کتابخانه در واحد های آموزشی ناحیه ی 2

·        تهیه ی ویترین و برگزاری نمایشگاهی از منابع موجود در آرشیو غنی کتابخانه به مناسبت هفته ی کتاب 

·        برگزاری مسابقه ی نقاشی دانش آموزی به مناسبت هفته ی کتاب در میان دانش آموزان ابتدایی در روز  دوشنبه اول آذرماه  در محل کتابخانه 10-9 دختران و 11:30-10:30 پسران  و اهدای لوح تقدیر و جوایز به این عزیزان به تعداد 20 نفر

·        عضویت رایگان 1150 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان به مناسبت هفته ی کتاب

·        برگزاری گردهمایی رابطین کتابخانه در روز سه شنبه 2  آذر در محل کتابخانه چاپ خودکار و پوشه

·        هماهنگی جهت بازدید بیش ازدو هزار نفر از دانش آموزان مدارس ناحیه از کتابخانه ی مرکزی امور تربیتی (37 واحد آموزشی:  19واحد ابتدایی , 7 واحد راهنمایی  و 11 واحد متوسطه)

·        اعلام برنامه های کتابخانه ی مرکزی امور تربیتی بطور اجمالی در بخشنامه ی ارسالی فرهنگی و هنری ناحیه به مناسبت هفته ی کتاب 47/15337-10/8/89

·        ارسال بخشنامه برنامه های پیش بینی شده ی هفته ی کتاب در کتابخانه ی مرکزی امور تربیتی در هفته ی کتاب 

·        برگزاری مسابقه ی کتابخوانی با موضوع کتاب استاد عشق  زندگی نامه ی  دکتر حسابی در22 آذرماه در میان دانش آموزان راهنمایی و متوسطه   وتقدیر از 20 دانش آموز بر گزیده این مسا بقه           

·        برگزاری مسابقه ی خلاصه نویسی کتاب استاد عشق ویژه ی دانش آموزان مدارس راهنمایی  در 22 آذر

·        ثبت نام از اعضای جدید (ثبت مشخصات اشخاص , اسکن  تصاویر و صدورکارت عضویت  تاکنون تعداد اعضای کتابخانه  به 73 30  نفررسیده است

·        ارسال بخشنامه تقدیر از همکاری مدارس شرکت کننده در برنامه های کتابخانه ی مرکزی امور تربیتی به مناسبت هفته ی کتاب  موضوع بخشنامه ی 47/18109 -  11/9/ 1389  (27 واحد ابتدایی,10واحد آموزشی راهنمایی,و 17 واحد آموزشی متوسطه )

·        پیگیری جهت تهیه ی  یک سیستم برای راه اندازی نرم افزار مقالات نمایه خریداری شده از نمایشگاه کتاب تهران که متاسفانه تا کنون میسر نشده است 

·        ارائه ی خدمات امانت به مراجعین روزانه در حدود 300 جلد کتاب و پاسخگویی  و راهنمایی مراجعین

.

کاروان کتاب:

راه اندازی کاروان شادی کتاب با حضور دانش آموزان مدارس در روز جمعه مورخ 28/8/89 درسطح شهر اسفرورین با نماد هایی از کتاب وکتا بخانه وحمل پلاکاردهایی با شعار های کتاب و کتا بخوانی و ایجاد کتا بخانه سیاردر میادین شهر وحضور پایانی این کاروان در مراسم نماز جمعه .

اهداء کتاب :

تهیه واهداء کتاب به کتا بخانه های مدارس با همکاری و مساعدت ومشارکت اداره کل فر هنگ وارشاد اسلامی استان

تعدا جلد

مبلغ کتاب اهداء شده به ریال

23993

800/858/453

وبلاگ تخصصی کار شناسی فر هنگی وهنری:

ارائه مطالب و گزار شات تخصصی  و ماموریت های این کار شناسی  در و بلاگ کار شناسی فر هنگی وهنری به آدرس  http://fhcaspian.blogsky.com  بویژه در حوزه کتا ب وکتا بخوانی.

مرا سم تجلیل از دانش آموزان وفر هنگیان :

بر گزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان وفر هنگیان ، مدیران ومربیان فنی و معاونان پرورشی ودبیران راهنما گروه های مطالعه وتحقیق حائز رتبه در مر حله کشوری مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر. این مراسم درمورخ 1/9/89 برای دختران وفر هنگیان زن و مورخ 2/9/89  برای پسران و فر هنگیان مرد با حضور مدیر کل آموزش وپرورش وسایر مسئولین استانی و رؤسای مناطق بر گزار گردید وتعداد 107 نفردر بخش فعالیت های ادبی مورد تشویق وتقدیر قرار گرفتند.

اسامی دانش آموزان پسر  حائز رتبه استان قزوین  در مسا بقالت فر هنگی وهنری  مر حله کشوری  برای شرکت در مراسم تجلیل

سال تحصیلی 89-88

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

رتبه

کارت هدیه به ریال

1

رضایوسفی رامندی

شهید هاشمی نژاد

بوئین زهرا

پسر

فیلم کوتاه

اول

000/000/1

2

محمد درزی رامندی

//

//

-----

000/000/1

3

مصطفی لامعی

//

//

-----

000/000/1

4

سید مهدی حسینی

دارالفنون

بوئین زهرا

پسر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

5

موسی امین فر

//

//

-----

000/000/1

6

علی  زارعی

//

//

------

000/000/1

7

حمید رضا سلیمانی

پارس

ناحیه1

پسر

خوشنویسی

//

000/000/1

8

هومن خیر اندیش

شهید انصاری

ناحیه2

پسر

طراحی

//

000/000/1

9

امین محمدی

امام حسن(ع)

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

//

000/000/1

10

میلاد عزیزی

//

//

//

//

//

000/000/1

11

میلاد فتح خانی

//

//

//

//

//

000/000/1

12

سجاد سعیدی

شهید محسن

ضیاء اباد

//

//

//

000/000/1

13

محمد مهدی لشگری

//

//

//

//

//

000/000/1

14

مر تضی لشگری

باقر العلوم

//

//

//

//

000/000/1

15

فردین بهرام

//

//

//

//

//

000/000/1

16

علی سعیدی

//

//

//

//

//

000/000/1

17

علیرضا نا ظری

شاهد

البرز

//

داستان

//

000/000/1

18

محمد حسن کریمی

هدف

آبیک

//

//

//

000/000/1

19

آرمین صالحی

امام خمینی

آبیک

پسر

داستان

دوم

000/500

اسامی دانش آموزان پسرحائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

رتبه

پایه تحصیلی

20

سید هادی حسینی

نیا یش

اسفر ورین

پسر

مطالعه وتحقیق

دوم

000/500

21

محمد علی سازنده

//

//

//

//

//

000/500

22

محمد حمزه

//

//

//

//

//

000/500

23

رضی رحیم

نیایش

//

//

//

سوم

000/300

24

حسین سلیمی ناطور

//

//

//

//

//

000/300

25

فر شاد رحیمی منش

//

//

//

//

//

000/300

26

حسین رجبی

علامه جعفری

ناحیه یک

//

شعر

سوم

000/300

27

ابو الفضل رسولخانی

علامه امینی

//

//

//

سوم

000/300

28

محمد جواد صفاریان

شاهد

البرز

//

//

دوم

000/500

29

محمد عرب محمدی

امام خمینی

تا کستان

//

//

سوم

000/300

30

ابراهیم رحمانی

پاسداران

ناحیه یک

//

داستان

دوم

000/500

31

حامد حسن بیگی

ابن سینا

تا کستان

//

//

سوم

000/300

اسامی فر هنگیان ( مرد ) حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

مدرک تحصیلی

رتبه

هدیه به ریال

32

خدا بخش کرمیان

صدرا

ناحیه یک

مرد

مقاله

فوق لیسانس

سوم

000/300

جمع برادران : 32 نفر

اسامی دانش آموزان   دختر حائز رتبه استان قزوین  در مسا بقالت فر هنگی وهنری  مر حله کشوری  

در مراسم تجلیل -سال تحصیلی 89-88 ( دختران )

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

رتبه

کارت هدیه به ریال

1

غزل کاظم لو

سوره

آبیک

دختر

فیلم کوتاه

اول

000/000/1

2

صدیقه نصیری

//

//

مدیر مدرسه

000/000/1

3

پریسا  عسگری

//

//

مربی پرورشی

000/000/1

4

سپیده صرافها

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

5

رضوان رجبی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

6

ریحانه رحمانی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

7

شادی عبداله پور

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

8

محدثه ملکی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

9

منصوره  مردانی

//

//

مدیر

000/000/1

10

زهرا محمدی

//

//

مربی

000/000/1

11

مریم احمدی

توحید

ناحیه 2

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

12

محبوبه عطاران

//

//

مدیر

000/000/1

13

فا طمه عظیمیان

//

//

مربی

000/000/1

14

سیما رامین نیا

صدیقه کبری

ناحیه 2

دختر

فیلم کوتاه

//

000/000/1

15

مریم هاشمی نصب

//

//

مدیر

000/000/1

16

مریم میزانی

//

//

مربی

000/000/1

17

شعف احمد خانی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

18

پریناز برادران

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

19

پریسا بناوند

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

20

حنانه جشنوند

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

21

آرمیتا خبازان

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

22

آناهیتا صدری خانلو

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

23

سمانه کشاورز با حقیقت

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

24

گلاره نادری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

25

انسیه نورانی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

26

الین بارسخیان

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

27

نیلوفر جباری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

28

آیدا رشیدی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

29

فاطمه قصاب ترابی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

30

نازنین احمدزاده

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

31

غزل حاج سید جوادی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

32

عاطفه حیدری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

33

سها خطیبی نیا

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

34

پارمیس عظیمی نسب

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

35

نگین کریمی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

36

پریناز میکائیلی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

//

000/000/1

37

فا طمه مقامی

//

//

مدیر

000/000/1

38

پریوش زارع

//

//

مربی پرورشی

000/000/1

39

فهیمه حقیقی

//

//

مربی فنی

000/000/1

40

محبوبه پرتوی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

اول

000/000/1

41

شهرزاد عسگری

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

42

الهه عطایی فر

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

43

فاطمه امامقلیان

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

44

سپیده بابایی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

45

نیلوفر فراستی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

46

غزاله ردایی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

47

محدثه رحمانزاده

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

48

آرزو حسین آبادی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

49

فاطمه دوست محمدی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

50

فهیمه نصرالهی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

51

فاطمه نصرالهی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

52

ملوک صابری

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

//

000/000/1

53

مریم روشن

//

//

مدیر

000/000/1

54

فتا نه برازنده

//

//

مربی

000/000/1

55

فا طمه ترابی

شاهد

نا حیه یک

دختر

مطالعه وتحقیق

اول

000/000/1

56

زهرا رازقی

//

//

//

//

//

000/000/1

57

زهرا عبد الهی

//

//

//

//

//

000/000/1

58

مهسا رمضانی

ریحانه

//

//

//

//

000/000/1

59

هدیه رضایی

//

//

//

//

//

000/000/1

60

آی تک صادق فامیان

//

//

//

//

//

000/000/1

61

آیدا السادات تقوی

نیره السادات

ناحیه دو

//

//

//

000/000/1

62

سمیرا شیر دل

//

//

//

//

//

000/000/1

63

پریچهر فتوره چی

سوره

//

//

داستان

//

000/000/1

64

یسری جباری

شاهد نرگس

ناحیه یک

دختر

شعر

دوم

000/500

65

معصومه تا ک

فا طمه زهرا

البرز

//

مطا لعه وتحقیق

//

000/500

66

زهرا یونسی

//

//

//

//

//

000/500

67

سا ناز عطایی

//

//

//

//

//

000/500

اسامی دانش آموزان  دختر حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

رتبه

پایه تحصیلی

آیتک صادق فامیان

ریحانه

ناحیه یک

دختر

شعر

دوم

000/500

68

راضیه قدیانی

شهید باکری

آوج

//

//

اول

000/000/1

69

طیبه قدیانی

//

//

//

//

//

000/000/1

70

خدیجه متولی

//

//

//

//

//

000/000/1

71

شکوفه لشگری

بنت الهدی

ضیاء آباد

//

شعر

سوم

000/300

72

سارا نصیری

سعادت

ناحیه دو

//

داستان

سوم

000/300

73

مریم حجتی پور

مهدیه

البرز

//

داستان

اول

000/000/1

اسامی فر هنگیان( خانم ) حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

مدرک تحصیلی

رتبه

کارت هدیه به ریال

74

فر خنده جعفری پور

اندیشه

البرز

خانم

مقاله پژوهشی

فوق لیسانس

اول

000/000/1

75

فا طمه گرامی پور

آبیک

خانم

گرافیک

//

دوم

000/500

جمع دختران :  75 نفر 

سایر فعالیت ها :

* تدوین وارسال دستور العمل پویا سازی کتا بخانه های کلا سی وآموزشگاهی ، به تمامی مناطق ومدارس استان

* هماهنگی واطلاع رسانی به مناطق و مدارس جهت حضور وبازدید دانش آموزان وفر هنگیان در نما یشگاه کتاب استانی که توسط اداره کل فر هنگ وار شاد اسلامی از 5 الی 11 آبان ماه در محل دائمی نما یشگاه های بین المللی استان قزوین بر گزار گردید. و خرید مبلغ 000/000/18 ریال کتاب برای مدارس شبانه روزی توسط این اداره کل از محل این نما یشگاه

* تمهید مقدمات واقدام اولیه جهت استاندارد سازی کتا بخانه دبیرستان شریعتی ناحیه دو قزوین، دبیرستان کلها وحضرت مریم البرز ، مدر سه راهنمایی ساجده نصرت آباد و دبیرستان شبانه روزی فارابی تا کستان

* هماهنگی وتمهید مقدمات جهت بر گزاری اروی دوروزه کار شناسان فر هنگی وهنری و مسئولین نما یشگاه های کتاب مناطق جهت بازدید از کتا بخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره) قم و زیارت مرقد مطهر حضرا فاطمه معصومه(س) در 27 و28 دی ماه

* تقدیر ازعوامل اجرایی سه منطقه فعال در بر گزاری بر نامه های هفته کتاب و بر گزاری نما یشگاه های کتاب . وتقدیر از عوامل اجرایی 14 آموزشگاه فعال وپر تلاش در اجرای بر نامه های مذکور

*  تهیه و توزیع 110000 قطعه کارت عضویت کتا بخانه های اموزشگاهی ، بین مدارس.تهیه وتوزیع5000 قطعه کارت عضویت کانون شاعران ونویسندگان. تهیه وتوزیع 3000 جلد دفتر ارزیابی اعضای کتا بخانه های آموزشگاهی

* بر گزاری مراسم تجلیل


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188