فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389
رهنمود پویا ساز ی کتا بخانه های مدارس

بخشنامه پویا سازی کتا بخانه های کلاسی وآموزشگاهی 

 

برای در یافت بخشنامه برروی ادامه مطلب کلیک کنید

تا ریخ : 18/9/89

شماره : 47/52273/4600

یکی ازمسائل مهم که همت مضاعف وکار مضاعف می طلبد،تولید فکر است، کتا بخوانی،افزایش معلومات عمومی در زمینه های گوناگون.

 (مقام معظم رهبری)

                                  سلام علیکم 

 با احترام، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفای آن حضرت، به استحضار می رساند از آنجائیکه کودکان و نوجوانان امروز، مردان و زنان فردای جامعه را تشکیل می دهند و مردان و زنانی که عادت و نگرش به زندگی را از دوران کودکی و نوجوانی آموخته اند، اُنس و عادت به مطالعه وکتابخوانی نیزاکتسابی است.که نقش دوران کودکی و نوجوانی، درشکل گیری آن بدیهی است. لذاعوامل بسیاری در عادت به مطالعه تأثیرمثبت یا منفی دارند. ازمیان این عوامل، خانواده و مدرسه بیشترین تأثیررا دارند. مدارس بویژه در مقطع ابتدایی وراهنمایی ،نقش حساس تری به عهده دارند.وبایدبه پرورش عادت مطالعه آینده سازان ایران اسلامی،درراستای آموزش آن ها توجّه جّدی بعمل آید.که یکی از بهترین روشهای شنا خته شده دردنیا، برای شکل گیری عادت به مطالعه در افراد، دسترسی به منابع متنوع، روز آمد و مفید از طریق کتا بخانه های کلاسی و آموزشگاهی است. که جهت تحقق این مهم دستور العمل نحوه تشکیل، تجهیز و اداره کتا بخانه کلاسی( ابتدایی) و کتا بخانه آموزشگاهی (راهنمایی ،متوسطه نظری و فنی حرفه ای) تدوین و در تقویم اجرایی فعالیت های پرورشی(CD نرم افزاری)بصورت مفصل آمده است. ضمن توجّه و تأکید بر استفاده از دستور العمل مذکور، جهت اجرای دقیق آن و پویایی بیشتر کتا بخانه ها در سطح مدارس استان، به پیوست 2 برگ رهنمود فعالیت مذکور ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ارسال به کلیه مدارس ،جهت اجرای دقیق موارد ذکر شده، اقدام لازم و شا یسته معمول گردد. ضمناً یاد آور می گردد گزارش مجموع اقدامات انجام شده حداکثر تا مورخ 30/3/1390 به این اداره کل ارسال گردد./331

جعفر حبیبی

مدیر کل آموزش وپر ورش استان قزوین

بسمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

رهنمود فعال سازی کتا بخانه های کلاسی وآموزشگاهی

مدارس استان قزوین در سال تحصیلی 90-1389

بدون شک در حیطه مسا ئل فر هنگی جامعه،عوامل مختلفی تأثیر گذار هستند،ولی تأثیرونقش هیچ کدام ازآن ها برتر وبیش تراز کتاب وکتا بخانه نیست، به نحوی که علی رغم ظهور و ورود تکنولوژی های پیشرفته باید اذعان داشت که سا ختار وزیز بنای امور فر هنگی ومؤلفه های اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و . . . از راه کتاب،کتا بخانه و کتابخوانی امکان پذیر است. وتجلی فر هنگی هر جامعه به میزان ار تبا ط مردم با کتاب و کتا بخانه بستگی دارد.

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین با در اختیار داشتن حدود212000 جمعیت دانش آموزی در سه دوره تحصیلی و بیش از 1700 مدرسه ، جمعیت بالقوه جوان استان را تحت پوشش دارد.نسلی که در آینده سکان دار اداره استان وکشور خواهد بود. این نسل باید نسل آگاه،خودباور،حقیقت جو،ارزشی،متعهد،دین باور،توانمند،اهل بصیرت، مطالعه وپژوهش باشد.

پرورش چنین نسلی نیاز به « عزم ملی » و « تلاش همگانی ومستمر» دارد. خانواده ها،مدیران،مر بیان و ... مدارس وبه طور کلی همه دست اندر کاران نظام تعلیم وتربیت در شکل گیری  توانمند ی های مذکور تأثیر گذارند. در این راستا کتا بخانه های کلاسی(دوره ابتدایی) وآموزشگاهی ( دوره  راهنمایی ومتوسطه) به عنوان اولین ابزار مر تبط با کار کتا بخوانی دانش آموزان در این چرخه اهمیت مضاعفی دارند ودر صورت تحقق اهداف آن ها  می توان به تر ویج فر هنگ کتا بخوانی و علاقه مند نمودن کودکان،نوجوانان وجوانان دانش آموز وفر هنگیان استان به مطالعه وپژوهش امید وار بود.

لذا در راستای تحقق موارد فوق وپیرو ار سال دستور العمل « نحوه تشکیل ، تجهیز واداره کتا بخانه کلاسی و کتابخانه آموزشگاهی » در تقویم اجرایی فعالیت های پرورشی مدارس و CD نرافزار بخشنامه ها ودستور العمل های پرورشی، و همچنین بازدید های بعمل آمده ازسوی مسئولین وکارشناسان اداره کل ازکتا بخانه واحد های آموزشی مناطق ونواحی مختلف استان بویژه مدیر کل آموزش وپرورش استان ، ضمن تأکید بر مطالعه واجرایی دقیق دستور العمل مذکور، جهت پویایی وفعال سازی کتابخانه های مدارس وایجاد اُنس وعادت به مطالعه در دانش آموزان عزیز استان، موارد ذیل جهت اقدام واجراء در سطح تمامی مدارس تأکید می گردد.

یاد آور می گردد مسئولیت پیگیری واجرای دستور العمل مذکور وموارد ذیل در سطح منطقه بعهده رؤسای محترم آموزش وپرورش و در سطح مدارس بعهده مدیران محترم  مدارس می باشد.

1- بر نامه ریزی جهت ایجاد کتا بخانه کلاسی در تمامی کلاس های مدارس ابتدایی فاقد کتا بخانه به همراه حد اقل 80 جلد کتاب.

2- جلب مشارکت دانش آموزان واولیاء در ایجاد، توسعه ، حفظ ، نگهداری وپویایی کتا بخانه .

3- بر نامه ریزی واقدام جهت توسعه وتقویت فر هنگ مسئولیت پذیری در دانش آموزان با انتخاب دانش آموزان بعنوان « کتا بیاران مدرسه»  برای گردش کار کتا بخانه . بویژه اعضای شورای دانش آموزی.

4-بر نامه ریزی برای اجراء وافزایش برنامه های متنوع فر هنگی با هدف ایجاد رغبت،اُنس والفت به مطالعه در دانش آموزان( مسا بقات کتا بخوانی ، معرفی دانش آموزان بر تر کتا بخوان ،مسا بقات ادبی وپژوهشی ...) وتوسعه کتا بخانه ها و مطا لعه مفید( مطالعه ای که معطوف به اثر ونتیجه بوده ودستاوردی علمی،رفتاری،ذهنی ویا قلبی داشته ودر نهایت در جهت پرورش وتعالی دانش آموز در راستای به فعلیت رساندن استعداد های الهی وجود او (قرب الی الله) در یکی از زمینه ذیل با شد).

الف) – هدف اصلی ( دست یابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه مفید بر اساس سند چشم انداز بخش فر هنگ عمومی در افق ایران 1404

ب) – هدف فر عی (عضویت همه دانش آموزان در کتا بخانه ،افزایش سرانه کتاب،افزایش تعداد کتا بخانه های مدارس،توجه به مطالعه مفید غیر درسی در روند آموزش رسمی، پر کردن اوقات فراغت و ...)

5- دقت درضوابط ومعیار های انتخاب کتاب برای کتا بخانه، متناسب با دوره تحصیلی . مطابق موارد مندرج در دستور العمل

6- اقدام مستمر جهت روز آمد کردن منابع کتا بخانه ومجهز کردن کتا بخانه به تازه های کتاب با در نظر گرفتن ضوابط و معیار های انتخاب از محل سرانه مدارس وسایر کمک ها

7- جذب مشارکت دستگاه ها ونهادها،خانواده ها و ... در تجهیز کتا بخانه

8-زیبا سازی فضای فیزیکی کتا بخانه وچیدمان صحیح و علمی کتا ب ها

9- اقدام عاجل وفوری جهت وجین کتاب ها با در نظر گرفتن اصول علمی ورعایت مقررات مندرج در طرح وجین کتاب (قبلا تحویل معاونین محترم پرورشی شده است ) با هدف خوب خواندن کتاب و کتاب خوب خواندن

10-عضو گیری وصدور کارت عضویت برای تمامی دانش آموزان مدرسه واقدام جهت ارزیابی فعالیت کتا بخوانی دانش آموزان

11- ثبت مشخصات کلیه کتاب ها در دفتر ثبت کتا بخانه وتهیه فهرست مناسب از کتاب ها جهت سهولت انتخاب کتاب توسط دانش آموزان

12-پیش بینی فضای مناسب برای کتا بخانه آموزشگاهی در مدارس راهنمایی ومتوسطه  بصورت مجزا ومستقل وآماده سازی آن جهت ایجاد کتا بخانه( حتی الامکان استاندارد سازی کتا بخانه)

13- اقدام جهت افزایش سرانه کتاب در مدارس ( حد اقل سرانه کتاب به ازای هر دانش آموز تا پایان سال تحصیلی 90-1389 باید به 9 جلد افزایش یابد)

14-بر نامه ریزی جهت بر پایی حد اقل 2 نما یشگاه کتاب در مدرسه در طول سال تحصیلی

15- بر نامه ریزی جهت بازدید دانش آموزان از کتا بخانه های عمومی

16- اجرای برنامه های پیش بینی شده در هفته کتاب

17-اشتراک مجلات مفید و مناسب برای کتا بخانه (بویژه مجلات منتشرشده از سوی وزارت متبوع ) تمامی این مجلات بصورت آرشیو در کتا بخانه نگهداری و مورد بهره برداری همکاران فر هنگی ودانش آموزان قرار گیرد

18- اهتمام ویژه در مدارس شبانه روزی جهت استاندارد سازی کتا بخانه وتهیه کتاب های مفید ومناسب( هیچ مدرسه شبانه روزی فاقد کتا بخانه تا پایان سال تحصیلی نباید وجود داشته باشد.)

19- توجه به استفاده از رایانه در کتا بخانه ها واقدام جهت نرم افزاری کردن کتا بخانه های استاندارد

20- توجه جدی به تجهیز کتا بخانه ها با مواد دیداری وشنیداری منا سب ومفید

کار شناسی فر هنگی وهنری

15/9/89


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188