فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388
نتا یج مسابقات پرسش مهر ۹ کشوری

نتا یج مر حله کشوری مسابقات پرسش مهر۹  

فر هنگیان ودانش آموزان استان قزوین

نتایج  مر حله کشوری مسابقات پرسش مهر9 دانش آموزان استان قزوین

سال تحصیلی 88/87

رتبه

رشته

دبیرستان

منطقه

نام ونام خانوادگی

ردیف

اول

مطالعه وتحقیق

امام حسن(ع)

آوج

وحید شیر محمدی

سعید داخرجینی

فردین ساعی مقدم

1

2

3

اول

داستان

ریحانه 1

ناحیه یک

پر نیان عباسی

4

سوم

گلابتون دوزی

فرزانه

//

آزاده یزبری

5

چهارم

//

شاهد نرگس

//

ریحانه رحمانی

6

اول

//

بعثت

ناحیه دو

بیتا ثانی

7

سوم

منبت

علامه جعفری

نا حیه یک

پیمان توکل

8

نتایج  مر حله کشوری مسابقات پرسش مهر9 فر هنگیان استان قزوین

یادواره نوآوری وشکوفایی

سال تحصیلی  88-87

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

مقاله پژوهشی

برادر

دیپلم

فوق دیپلم

دوم

بهزاد قنبری

البرز

13آبان

لیسانس

فوق لیسانس

وبالاتر

سوم

خدا بخش کرمیان

ناحیه یک

علوم ومعارف

خواهر

دیپلم

اول

ربابه سهرابی

آوج

بنت الهدی

فوق دیپلم

لیسانس

مشترکاً دوم

راضیه  سیف وند

البرز

7تیر

فوق لیسانس

وبالاتر

اول

سیده فر حناز شهروزی

ناحیه یک

حجاب

مطالعه وتحقیق

دیپلم

دوم

معصومه خدا بنده

فاطمه زر آبادی پور

البرز

مبین-ارم

فیلم کوتاه

لیسانس

ششم

الهه ملکی

ناحیه دو

توحید


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188